Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO855 - Marina maskinsystem 1
Marine machinery 1
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83115
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0216 Laboration, del B 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0316 Tentamen, del C 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   27 Okt 2022 fm L,  15 Aug 2023 em L

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Magnus Hellman

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna förmåga att kunna utföra enklare beräkningar inom strömningslära, termodynamik, rörsystem, pumpar, kompressorer, kyl och ventilationsanläggningar samt ång- och värmeanläggningar. Övningar i maskinrumsimulator tränar studenterna i handhavandet av i ovanstående anläggningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva ett fartygsmaskinsystem
- Definiera enheterna i SI-systemet
- Nämna energiformerna
- Beskriva rörledningar
- Använda strömningsläran
- Beskriva funktion och användning av pumpar
- Beskriva funktion och användning av fläktar
- Beskriva funktion och användning av kompressorer
- Använda termodynamiken
- Beskriva marina ånganläggningar för produktion av mättad ånga
- Nämna bränslen
- Beskriva kyl och frysanläggningar
- Sammanfatta sjöfartens huvudsakliga påverkan på marina ekosystem, luftkvalitet och det globala klimatet.
- Förklara vilka regelverk som styr sjöfartens påverkan på miljön.
- Exemplifiera möjligheter att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Innehåll

- Kort om fartygsmaskineri
- Grundläggande systemkunskap ombord
- Enheter
- Energi
- Termodynamik
- Rörsystem
- Pumpar, fläktar, kompressorer
- Kyl- och ventilationsanläggningar
- Ång- och värmeanläggningar
- Bränsle
- Sjöfartens utsläpp till luft, dess påverkan på hälsa, miljö och klimat, samt åtgärder för att minska dessa
- Begreppet hållbar utveckling, generellt och inom sjöfart, samt regelverk och styrmedel för att minska sjöfartens miljöpåverkan
- Sjöfartens utsläpp till vatten, dess påverkan på hälsa, miljö och klimat, samt åtgärder för att minska dessa 

Organisation

Kursen utgörs av tolv föreläsningar om 40 timmar, fem laborationer om 20 timmar och två inlämningsuppgifter motsvarande 15 timmar.

Litteratur

- Energi, Gunnar Dahlvig
- Övningsbok till Energi, Gunnar Dahlvig
- Maskinlära för Sjöpersonal, Tommy Andersson
- Kompletterande material på internet: http://www.marindiesels.co.uk
- Tabeller och diagram i form av institutionens formelsamling
- Institutionens formelsamling

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A. Inlämningsuppgift
Kursens inlämningsuppgifter består av två separata inlämningsuppgifter. En värmebalans av kylsystem samt en värmebalans av ångsystem.

Del B: Laboration
Kursens laborationer består av simulator laboration, motor laboration, strömnings laboration, samt av studiebesök.

Del C: Tentamen
Kursen avslutas med skriftlig tentamen vilken omfattar hela kursens innehåll, det vill säga det som avhandlats på föreläsningar, i kurslitteratur, inlämningsuppgifter, övningar och laborationer.

Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/3 Ensure compliance with pollution- prevention requirements (ingår även i kurs )
A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power (ingår även i kurs MMS250, SJO870, SJO890, SJO895)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.