Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO114 - Grundläggande säkerhet  
Safety - basic level
 
Kursplanen fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSJKL
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 75154
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Övning, del A 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    
0214 Övning, del B 0,5 hp Betygskala: UG   0,5 hp    
0314 Övning, del C 0,5 hp Betygskala: UG   0,5 hp    
0414 Övning, del D 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    

I program

TSJKL SJÖKAPTEN, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Hartler

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 75146
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Övning, del A 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    
0214 Övning, del B 0,5 hp Betygskala: UG   0,5 hp    
0314 Övning, del C 0,5 hp Betygskala: UG   0,5 hp    
0414 Övning, del D 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    

I program

TISJL SJÖINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Hartler

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 3


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 75164
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Övning, del A 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    
0214 Övning, del B 0,5 hp Betygskala: UG   0,5 hp    
0314 Övning, del C 0,5 hp Betygskala: UG   0,5 hp    
0414 Övning, del D 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Hartler


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Att ge alla studerande, som är delaktig i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg, kunskap om grundläggande säkerhetsutbildning, före studerande mönstrar ombord på fartyg samt att praktiskt tillämpa genomgången teoretisk kunskapen ombord på övningsfartyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(L1) Tillämpa överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande såsom:
Hantera personlig livräddningsutrustning
Utföra åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
(L2) Tillämpa grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord såsom:
Tillämpa lämplig släckutrustning utifrån typ av brand.
Genomföra sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
(L3) Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning.
(L4) Beskriva grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening.
(L5) Hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg såsom:
Ta befälet på en räddningsfarkost.
Hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt.
(L6) Beskriva grundläggande kunskap om hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsmedvetenhet).
(L7) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
(L8) Tillämpa första hjälpen i händelse av olycka eller sjukdom ombord.
(L9) Tillämpa observatörsingripande i syfte att uppnå bra och säker arbetsmiljö
(L10) Beskriva de 7 diskrimineringsgrunder och dess syfte

Innehåll

Den studerande skall innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande moment, så att kunskap och förståelse erhållits i följande:

Moment 0114 Grundläggande säkerhet


I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/1

Del A, Överlevnadsteknik

Vilka nödsituationer kan uppstå
Olika typer av livräddningsutrustning
Personlig livräddningsuppgifter
Överlevnadsprinciper

Del B1, Brandskydd, teori - Allmän del

Förebyggande brandförsvar
Brandlarm
Släckmetoder
Släckmedel, fast och mobila
Brandventilation
Kemskydd
Andningsskydd
Sökteknik vid rökdykning

Del B1, Brandskydd, teori - Fartygsdel

Inbyygt brandskydd
Fasta släcksystem
Transportabel släckutrustning
Brandsäkerhetsorganisationen

Del B3, Släckövningar

Brandtyp
Släckmetoder och släckmedel
Vattensläckning
Skumsläckning

Del B4, Rökövningar

Rökdykning

Del C, Första hjälpen

Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

Del D, Personlig säkerhet och ansvar

Rutiner vid nödsituationer
Marina miljön
Arbetsskydd
Kommunikation ombord
Mänskliga relationer ombord på fartyg
Trötthet

Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/2

Del A, Handhavande av farkoster och båtar

Konstruktion och utformning av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Metoder och utrustning för att sjösätta och ta upp räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Åtgärder som ska vidtas efter fartygets övergivande
Underhåll

Del B, Handhavande av maskin

Metoder för att starta och driva livräddningsfarkosters maskineri

Del C, Hantering av utrustning och överlevande

Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
Användning av painter, drivankare och all annan utrustning
Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster
Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster
Metoder för helikopterräddning
Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta genom ex. användning av skyddsutrustning
Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
Angöring med livräddningsfarkoster

Del D, Nödsignaler

Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART
Pyrotekniska nödsignaler

Del E, Första hjälpen

Se moment 0414, Grundläggande sjukvård


Moment 0314 Sjöfartsskyddsutbildning
I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/6

Sjöfartsskyddsmedvetenhet
Sjöfartsskyddstermer
Sjöfartssäkerhetspolitik
Sjöfartsskyddsnivåer
Rapporteringsrutiner
Sjöfartsskyddsplaner
Hotbilder
Teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot
Identifiering av eventuella säkerhetshot
Identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen m.m.
Hantering av säkerhetsrelaterad information


Moment 0414 Grundläggande sjukvård
Kursen tar upp den grundläggande medicinska baskunskap som krävs enligt STCW och med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-VI/4 table A-VI/4-1.
  • Anatomi och fysiologi
  • Principen L-ABCDE
  • Akuta skador
  • Akuta sjukdomar
  • Hypotermi
  • Förgiftningar
  • Tele Medical
  • Fartygsapotek
  • Regelverk som styr sjukvården till sjöss
I kursen ingår även ett moment om observatörsingripande och hur man kan tillämpa detta för att uppnå en bättre arbetsmiljö som är fri från trakasserier och kränkande särbehandlingar.

Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar på övningsfält.

Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde

Samtliga moment är obligatoriska.

Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

All undervisning/övningar är obligatorisk.

För kurstillfälle två som ges för sjöingenjörsprogrammet gäller följande: Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

Sjukvårdsbok: Första hjälpen ombord/Jure förlag

Referenslitteratur
SOLAS, MARPOL:
Brandskydd ombord Jure förlag
Sjöfartsskydd & ISPS‐koden 2:a upplagan; Jure förlag
International Medical Guide For Ships, WHO

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0114 Grundläggande säkerhet
Lärandemål L1-L4
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Kunskapstest (CANVAS)

Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Lärandemål L5, L9,L10
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Kunskapstest (CANVAS)

Moment 0314 Sjöfartsskyddsutbildning
Lärandemål L6 - L7
Obligatorisk närvaro på föreläsningar
Kunskapstest (CANVAS)

Moment 0414 Grundläggande sjukvård
Lärandemål L8
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Kunskapstest (CANVAS)

Obligatorisk närvaro på samtliga moment.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid (ingår även i kurs SJM070, SJO761, SJO765)
A-II/1 Contribute to the safety of personnel and ship (ingår även i kurs MMS055, SJM005, SJM035, SJM127, SJM141, SJO762, SJO763, SJO764, SJO880)
A-II/1 Ensure compliance with pollution- prevention requirements: Prevention of pollution of the marine environment and anti-pollution procedures  (ingår även i kurs MMS055, SJM035, SJM127, SJO765, SJO780)
A-II/1 Operate life-saving appliances: Life-saving (ingår även i kurs SJO761, SJO765)
A-II/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances (ingår även i kurs SJM097, SJO763, SJO764, SJO765)
A-II/1 Respond to emergencies: Emergency procedures (ingår även i kurs SJM097, SJM136, SJO761, SJO762, SJO764, SJO765)
A-III/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid (ingår även i kurs SJM070)
A-III/1 Contribute to the safety of personnel and ship (ingår även i kurs )
A-III/1 Operate life-saving appliances: Life-saving (ingår även i kurs )
A-III/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances (ingår även i kurs )
A-III/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations (ingår även i kurs SJO547)
A-III/2 Maintain safety and security of the vessel, crew and passengers and the operational condition of life-saving, fire-fighting and other safety systems (ingår även i kurs )
A-III/6 Apply medical first aid on board ship (ingår även i kurs )
A-III/6 Contribute to safety of the personnel and ship (ingår även i kurs SJO557)
A-III/6 Operate life-saving appliances (ingår även i kurs )
A-III/6 Prevent, control and fight fire on board (ingår även i kurs SJO710)
A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery (ingår även i kurs LNB728, SJO557, SSY033, SSY036)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.