Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM025 - Effektiva byggproduktionsprocesser
Construction, processes and management
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88116
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C+
Max antal deltagare: 75
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Dimosthenis Kifokeris

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagna till MSc program inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik, samt utbytesstudenter med motsvarande bakgrund.

Syfte

Byggbranschen står inför en rad stora utmaningar; global konkurrenskraft, global hållbarhet och individer fysisk och psykisk hälsa. Syftet med kursen är: Först, utveckla en förståelse för hur byggprocesser är organiserade. För det andra, att utveckla en förståelse för hur design- och byggföretag kan utveckla processer som möter de utmaningar som finns genom att minimera resursanvändningen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- kunskap om hur du kan förstå och använda teorier, koncept och tekniker om byggprocesser.

Vilket innefattar:
- teorier om mänskliga aktiviteter i byggprocesser, andra processteorier och lean-approachen med fokus på att minska slöseri. 
- koncept för att värdera produktivitet och prestanda, fördelar och nackdelar.
- förmåga att identifiera och använda teorier och tillgångar till att lösa byggprocess-, organisations- och ledningsutmaningar, som komplexitet i koordineringen av involverade resurser dvs information, människor, material och maskiner
- analysera plats- och projektledningens roll, och dess relation till komplexa förhållanden, också omfattande leverantörer och underentreprenörer

Innehåll

I kursen blandas teoretiska diskussioner med verkliga praktikfall. Viktiga koncept är processer, organisering, ledning, lean-tänkande och prestationsmätning. Fokus är på hur du kan organisera och leda byggproduktionsprocesser

Organisation

Kursen har följande lärandeaktiviteter: föreläsningar, inkl gästföreläsningar från industrin och akademin, kortare individuella övningsuppgifter och en gruppuppgift. I kursen ingår obligatoriska seminarier och presentationer.

Litteratur

Ett urval artiklar för detaljerad läsning och diskussion

Examination inklusive obligatoriska moment

I kursen ingår obligatoriska seminarier och presentationer.

Examination enligt lärandemål genom tre obligatoriska uppgifter:
Uppgift 1, övning 20 % av värderingen
Uppgift 2, grupparbete 40%.
Uppgift 3, gruppanteckning 40%.
Uppgift 3 innefattar inlämning av en skriftlig anteckning och en obligatorisk presentationsdag

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.