Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE120 - Metod och undersökning i organisationer
Methods and enquiry in organisations
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A
Max antal deltagare: 75
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Projekt 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp    
0219 Övning 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Martine Buser

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast för studenter antagna till Chalmers M.Sc. program Design and Construction Project Management.

Syfte

Kursen introducerar och utvecklar studentens färdigheter att definiera, planera, utföra samt presentera empiriska undersökningar utifrån ny utveckling samt utmaningar inom byggsektorn. Kursen utvecklar studentens färdigheter i att formulera forskningsfrågor, välja lämplig empirisk forskningsmetodik, analysera kvalitativ samt kvantitativ empiri, presentera empiri och resultat, reflektera och motivera val av metod samt få insikt om etiska ställningstaganden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Reflektera över begreppet kunskap kopplat till vetenskap, teknik och organisationer
 • Avgöra behovet av vetenskaplig information, tillgodogöra sig den samt kritiskt utvärdera dess relevans.
 • Definiera och avgränsa forskningsfrågor utifrån dess kontext.
 • Välja lämplig forskningsmetod utifrån ett forskningsprojekts syfte
 • Kritiskt utvärdera metoder utifrån vetenskaplig tillförlitlighet samt etiska aspekter
 • Tolka och utvärdera kvalitén på resultaten från ett forskningsprojekt
 • Formulera och utforma en diskussion
 • Utvärdera huruvida forskning har genomförts på ett trovärdigt samt etiskt försvarbart sätt
Utöver detta, skall studenten kunna
 • Organisera, planera samt utföra projektarbete i grupp
 • Samarbete utifrån gruppens behov av struktur och uppgiftsfördelning
 • Presentera resultat och välja lämplig presentationsteknik inför publik.
 • Utvärdera och ge konstruktiv feedback på andra gruppmedlemmars arbete
 • Reflektera och resonera kring etiska aspekter inom ingenjörs- och forskningsyrket samt företags policyer om hållbarhet

Innehåll

Kursen tillhandahåller studenten med kunskap om hur man designar och genomför forskning samt utvecklar studentens färdigheter inom området genom praktiska övningar. Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarium och praktiska övningar i strategier- och forskningsdesign, kvantitativ och kvalitativ forskning, formulera forskningsfrågor, intervju- och observationsteknik samt analys av empiriska data. Kursen berör följande ämnen:
 • Definiera och genomföra systematiskt skapande av kunskap
 • Introduktion till vetenskapsteori
 • Etik och ingenjörens ansvar
 • Reflektion
 • Kommunikationsfärdigheter

Organisation

Kursen består utav föreläsningar, övningar och seminarier med syfte att tillgodose studenterna med praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna genomföra forskning.
Projektgrupper sätts samman samt tillhörande grupphandledare utses i samband med kursstart. De obligatoriska momenten under kursen kommer att finnas listade i kurs-PM.

Litteratur

Bokkapitel
Vetenskapliga artiklar
Presentationsmaterial från föreläsningar

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Närvaro vid obligatoriska kursaktiviteter (eller genomförd kompletterande uppgift tilldelad av examinatorn) är ett krav för slutbetyg.
 • En betygsgrundande gruppuppgift som genomförs i projektform (inkluderar projektdagbok, publikt informationsmaterial samt en muntlig presentation) utgör en del av slutbetyg.
 • En uppgift med individuella reflektioner utgör den individuella delen för bedömning av slutbetyg.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.