Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJM005 - Terresternavigation och sjömanskap
Terrestrial navigation and seamanship
 
Kursplanen fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSJKL
12,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 75116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen, del A 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   25 Okt 2022 em L_DATA,  03 Jan 2023 em L_DATA,  16 Aug 2023 em L_DATA
0216 Övning, del B 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0316 Tentamen, del C 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   09 Jan 2023 em L_DATA,  03 Apr 2023 em L_DATA,  22 Aug 2023 em L_DATA
0416 Övning, del D 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0516 Projekt, del E 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)
TSJKL SJÖKAPTEN, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Magnusson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper för att med ett mindre fartyg kunna navigera i kustfarvatten med terresta metoder. Vidare ges grundläggande kunskaper inom sjömanskap för att kunna hantera ett mindre fartyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Agera i enlighet med Chalmers Etikpolicy gällande studenter
2. Kunna morse och flaggsignalering i enlighet med international code of signals
3. Förklara positionsbestämning med terrestra ortlinjer och dess noggrannhet.
4. Visa förmåga att bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer.
5. Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort/ENC och nautiska publikationer.
6. Förklara korrektion av sjökort/ENC och publikationer
7. Visa förmåga att göra ström- och avdriftskonstruktioner i sjökort med tidvatten.
8. Visa förmåga att utföra tidvattenberäkningar i alla hamnar
9. Tolka och tillämpa de internationella sjövägsreglerna i enkla trafiksituationer
10. Visa förmåga att bestämma magnetkompassen fel och applicera dessa i navigationen.
11. Förbereda och genomföra en reseplanering skärgårdsavsnitt.
12. Använda visuella- och radarmetoder för säker navigation i kustnära farvatten och skärgårdsavsnitt (m.h.a. frimärken, enslinjer, navigationslinje, parallell-index).
13. Beskriva bemanning och vaktgång på ett modernt fartyg i olika situationer samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som vilar på respektive befattning
14. Beskriva och tillämpa procedurer och identifiera risker vid däcksarbete i samband med förtöjnings- och ankringsmanövrar samt göra en förtöjningsplan
15. Beskriva procedurer och risker vid däcksarbete i samband med koppling av bogserbåtar
16. Beräkna tid och utrymme som krävs för kursändring i öppet vatten
17. Beskriva propellerns, rodrets och bogpropellerns funktion och begränsningar
18. Beskriva ett fartygs manöveregenskaper utifrån dokument som finns på en fartygsbrygga och beskriva hur dessa egenskaper ändras i olika förhållanden
19. Beskriva hur fartygets kurs och fart måste anpassas då fartyget befinner sig i hårt väder
20. Hantera initialt, på ett korrekt sätt, nödsituationer som kan uppstå, bland annat vid man över bord, grundstötning och kollision
21. Beskriva hur ett fartygs underhåll planeras och organiseras, verktyg för underhållsarbete, förarbete och genomförande av målning och smörjning

Innehåll

- Teorin bakom positionsberäkningar m.h.a av fyrar, sjömärken, seglad distans och GPS
- Planering av en resa ifrån A till B
- Segling i farvatten och förhållande med ström och avdrift
- Tidvatten teori och beräkningar
- Instrumentkunskap
- Genomförande av navigering i simulator
- Bryggtjänst
- Förtöjning och ankring
- Fartygsmanövrering
- Nödsituationer
- Fartygsunderhåll

Organisation

Föreläsningar, övningar, simulatorpass och projektuppgifter.

Litteratur

Seamanship, Navigation advanced, Capt. Anwar (AN)
Sjöfartsverket, Kort 1
Övningskort Uv förare väst nr. 931/9313
Övningskort 5055
Sjömanskap
The colregs guide

Examination inklusive obligatoriska moment

LP1


Del 0116:       Skriftlig tentamen, omfattar lärandemål 3-6, 9, 13, 17, 18 (Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U), 3,0hp)


Del 0216:       Övning, godkänd dugga 1/besticksprov samt godkänt deltagande på simulatorpass 1-3, omfattar lärandemål 1, 4-6 och 12, (1,5hp)


 


LP2


Del 0316        Skriftlig tentamen, omfattar alla lärandemål  (Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U), 4,5hp)


Del 0416        Övning, dugga 2 samt godkänd körning på simulatorpass 6, omfattar lärandemål 2, 4, 9, 11, 12, (1,5hp)


Del 0516        Övning, godkänt projektarbete 1-3, godkänt deltagande på praktisk övning, ticking 1-6 och simulatorpass 4-5, omfattar lärandemål 11 och 13-14 (1,5hp)Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/1 Contribute to the safety of personnel and ship (ingår även i kurs MMS055, SJM035, SJM127, SJM141, SJO114, SJO762, SJO763, SJO764, SJO880)
A-II/1 Manoeuvre the ship: Ship manouvering and handling (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM080, SJM127, SJM141, SJO762, SJO763, SJO764, SJO765)
A-II/1 Plan and conduct a passage and determine position: Compass - magnetic and gyro (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM060, SJM080, SJO762, SJO763, SJO764, SJO765)
A-II/1 Plan and conduct a passage and determine position: Electronic systems of position fixing and navigation (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM060, SJM080, SJO762, SJO763, SJO764, SJO765)
A-II/1 Plan and conduct a passage and determine position: Steering control system (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM060, SJM080, SJO762, SJO763, SJO764)
A-II/1 Plan and conduct a passage and determine position: Terrestial and coastal navigation (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM080, SJO762, SJO763, SJO764, SJO765)
A-II/1 Transmit and receive information by visual signalling: Visual signalling (ingår även i kurs )
A-II/1 Use of ECDIS to maintain the safety of navigation: Navigation using ECDIS (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM060, SJM080, SJO762, SJO763, SJO764, SJO765)
A-II/1 Use of radar and ARPA to maintain safety of navigation: Radar navigation (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM060, SJM080, SJO762, SJO763, SJO764, SJO765, SJO886)
A-II/2 Determine and allow for compass errors (ingår även i kurs SJM032, SJM060, SJO775)
A-II/2 Determine position and the accuracy of resultant position fix by any means (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM060, SJM141, SJO765, SJO775)
A-II/2 Maintain safe navigation through the use of information from navigation equipment and systems to assist command decision making (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM046, SJM060, SJM080, SJM102, SJM107, SJM111, SJO765, SJO886)
A-II/2 Maintain the safety of navigation through the use of ECDIS and associated navigation systems to assist command decision making (ingår även i kurs SJM015, SJM032, SJM060, SJM080, SJM102, SJM107, SJM111)
A-II/3 Maintain a safe navigational watch: Watchkeeping (ingår även i kurs SJO886, SJO895)
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Automatic pilot (ingår även i kurs SJO895)
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Compasses (ingår även i kurs SJO895)
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigation (ingår även i kurs SJO895)
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigational aids and equipment (ingår även i kurs SJO895)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.