Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF091 - Experimentell fysik 2 - bas
Experimental physics 2 - basis
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 57137
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 100
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   1,5 hp 1,5 hp    
0219 Projekt 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Jan Swenson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Experimentell fysik 1

Syfte

Kursen är ett försök till nya former för undervisning i experimentellt arbete, där man har önskat komma bort från den traditionella laborationsformen och skapa något som bättre övar förmågan att lösa experimentella problem i samma anda som kursen Experimentell fysik 1. Vi bygger vidare på den kursen och ger tillgång till laboratorium och utrustning i minst tre hela dygn. Man skall använda kunskaper från tidigare teorikurser till att göra god experimentell fysik och tyngdpunkten ligger på noggranna mätningar, felanalys och teoretisk tolkning av resultaten. Vidare vill kursen ge en känsla för experimentellt arbete i allmänhet, för mättekniska problem och deras lösningar samt teknisk rapportering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Utveckla experimentell skicklighet.
Göra god experimentell fysik.
Formulera problem själv.
Bygga experimentella uppställningar.
Göra noggranna mätningar med avancerad utrustning.
Skriva tekniska rapporter.

Innehåll

Kursen kräver hantering av en ganska avancerad utrustning, inklusive en del elektrisk mätteknik, och det är därför ett krav att man skall ha genomgått Experimentell fysik 1 eller ha motsvarande kunskaper för att få deltaga i kursen. Kursen har en arbetsform som bygger på att man arbetar med små projekt inom tre olika områden av den experimentella fysiken (Optik, Kvantfysik, Termodynamik).

Vid en introduktionsföreläsning i början av höstterminen sker en grundlig genomgång av kursens upplägg. Kursen inleds sedan med en dubbeltimmes föreläsning om vart och ett av de områden som skall behandlas. Dessa föreläsningar ger en introduktion till området och underlättar det fortsatta arbetet.
Under kursens gång skall man lösa uppgifter inom vart och ett av dessa tre områden av experimentell fysik: OPTIK, KVANTFYSIK och TERMODYNAMIK. Två av uppgifterna ingår i momentet Laboration, medan den tredje ingår i projektet under lp 3. Man arbetar i grupper om två och skall utföra sina uppgifter så självständigt som möjligt. Gruppen får sin uppgift en tid i förväg och skall presentera sin lösning på problemet en vecka innan man startar experimenten. Man har tillgång till laboratoriet under tre dygn. Mätningarna protokollförs i en särskild lab-logg. Varje grupp skall utarbeta en teknisk rapport för varje uppgift.

Organisation

Man arbetar med uppgifter/projekt inom tre olika områden av fysiken i tvåmannagrupper,
Man får tilldelat den experimentella uppgiften i god tid före ert laborationstillfälle,
Man får tillgång till ett samlat referensbibliotek,
Cirka en vecka före laborationstillfället presenteras en Förstudie, där man talar om hur man vill lösa den förelagda uppgiften,
Man får tillgång till laboratoriet under minst tre hela dygn,
Under det experimentella arbetet skall man föra en Lablogg,
Man redovisar resultaten i en korrekt teknisk rapport,
Man får graderade betyg på kursen, baserade på experimentell skicklighet,
originellt tänkande, bra dataanalys, rapportkvalité etc.

Litteratur

Manualer. Material på kursens hemsida. Kurslitteraturen för respektive teorikurser. Referenslitteratur (för detaljer, se kurshemsidan).

Examination inklusive obligatoriska moment

Den tekniska rapporten lämnas in senast en månad efter laborationstillfället. Momentet Laboration är godkänt om man lämnat in godkända förstudier för och experimentellt löst två uppgifter.
Betyget för momentet Projekt är betyg på hela kursen och utgörs av en samlad bedömning av de experimentella lösningarna, presenterade i förstudierna och i de tre tekniska rapporterna. Alla uppgifter är tvådelade med en Grunduppgift och en Extrauppgift. För att få betyget 3 måste Grunduppgiften vara tillfredsställande löst och för betygen 4 och 5 måste också Extrauppgiften lösas. I bedömningsunderlaget ingår Förstudie, Utförande, Lablogg och Rapport. För att bli godkänd på kursen måste samtliga moment vara godkända.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.