Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE115 - Projektledning inom byggsektorn
Project management in construction
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88118
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C
Max antal deltagare: 75
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Projekt 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0219 Dugga 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Martine Buser

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast för studenter antagna till Chalmers M.Sc. program Design and Construction Project Management.

Syfte

Byggprojekt är den centrala enheten som producerar den byggda miljön. Att hantera ett byggprojekt är förmodligen den enskilt viktigaste kompetensen för en kritisk och kompetent design- och byggprojektledaren. Projektledning är den mest utbredda förvaltningsuppgiften som DCPM-forskare och studenter arbetar med. Hantering av byggprojekt är ett område som kännetecknas av åtskilliga standarder, certifieringar och utbildningar, men där en stor del av projekten ändå blir försenade, överskrider budgeten och inte uppfyller den förväntade kvaliteten.

Kursen introducerar mångfalden och komplexiteten i byggsektorn och rollen som projektledare. Kursen bekantar eleverna med terminologin, paradigmer och begrepp inom projektledning. Den presenterar aspekter av projektledningens kunskapsorgan (PMBOK) och presenterar både analytiska verktyg, metoder och teorier. Kursen kommer därigenom att skapa förutsättningar för att förstå disciplinen och färdigheter för att kunna driva framgångsrika projekt - såväl teoretiskt som praktiskt. Utöver det så kommer kursen påvisa tillämpningen av olika verktyg i konkreta fall och projekt och behandla aspekter som makt, politik, hållbarhet samt etiskt och socialt ansvar som en väsentlig del av projektledning i en modern byggbransch.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap:
 • Beskriva grundläggande koncept och verktyg inom projektledning (PL)
 • Inneha kunskap om olika ämnesområden, paradigmer och traditioner inom PL.
 • Identifiera PL-frågor i specifika fall
 • Redogöra för karakteristiska egenskaper hos byggprojekt
Färdigheter
 • Identifiera och syntetisera relevant PL-litteratur
 • Analysera och utvärdera organisatoriska aspekter av PL
 • Analysera, utvärdera och tolka PL-praxis
 • Utvärdera effekterna av PL-praxis för aktörer och intressenter
Kompetenser
 • Definiera, formulera och lösa PL-relaterade problem genom processbaserad pedagogik
 • Kritiskt utvärdera projektledningsmodeller
 • Kritiskt granska och diskutera varandras arbete
 • Reflektera över makt, politik och etiska frågor i PM-praxis
 • Reflektera över frågor om osäkerhet, komplexitet och partiskhet för PM-praxis

Innehåll

 • Introduktion till projektledning, vad det innebär i den moderna byggbranschen och dess historiska utveckling.
 • Projektledningsorganet för kunskap (PMBOK)
 • Projektbaserade organisationers särdrag
 • Roller och intressenter i dagens byggprojekt
 • Makt, myndigheter och politik i projektledning.
 • Ansvar för CSR, hållbarhet, etik och socialt ansvar inom byggbranschen.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, tester, studentledda presentationer och seminarier.

Litteratur

Litteraturen bestå främst av vetenskapliga artiklar, men utdrag från böcker kommer också att användas. Studenterna kommer att bekanta sig med ”Guide to the Project Management Body of Knowledge” från Project Management Institute. Sjätte upplagan av guiden finns tillgänglig genom Chalmers Bibliotek. Merparten av litteraturen finns tillgänglig via Chalmers Bibliotek. Ytterligare litteratur kommer att laddas upp på Canvas innan kursstart, inklusive utdelningar från föreläsningar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Dugga består av:
 • En muntlig presentation av projektledningens kunskapsorgan (PMBOK)
 • Ett individuellt flervalstest i projektledningens kunskapsorgan (PMBOK)
 • Ett litteraturseminarium med presentation och peer-review.
Projektexaminering bestående av:
 • En projektuppgift genomförd grupp
Kursens slutbetyg beräknas utifrån ett viktat medelvärde av de poäng som uppnåtts för de olika delarna av tentamen enligt nedan.

Bedömningskriterier (Poäng)
 • Muntlig presentation av PMBOK (0-10) 10 poäng för presentation, 0 poäng för icke-närvaro
 • Individuellt flervalstest (0-10)
 • Presentation och peer-review feedback under litteraturseminariet (0-10) 10 poäng för presentation, 0 poäng för icke-närvaro
 • Projektuppgift (0-50)
Totalt: 0-100

Betygsgränser är följande:

Betyg (Poäng)
5 (80-100)
4 (60-79)
3 (40-59)
Underkänd (< 40)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.