Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO875 - Fartygskommunikation
Ship communication
 
Kursplanen fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen, del A 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp   15 Mar 2023 fm L,  07 Jun 2023 fm L,  21 Aug 2023 em L
0216 Övning, del B 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Mats Gruvefeldt

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen skall ge de studerande de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att vara radiooperatör i sjösäkerhetssystemet GMDSS enligt STCW 2010.

Kursen skall därtill ge tillräckliga kunskaper i engelska för att man som befäl skall kunna använda sjökort och förekommande nautiska publikationer, ta emot och tolka information och meddelanden som rör fartygets säkerhet och handhavande och uttrycka sig klart och tydligt i samtal med fartyg och landstationer, vilket inbegriper kommunikation enligt av IMO rekommenderade normer och vedertagen vokabulär.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(L1) Beskriva säkerhetskommunikation ur ett marint perspektiv.
(L2) Förklara struktur, delsystem och användande av det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS)
(L3) Redogöra for struktur och användande av radiokommunikation vid fartygs framförande
(L4) Resonera kring historik, tillämpning och betydelse av IMO:s Standard Marine Communication Phrases.
(L5) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
(L6) På ett tydligt och strukturerat sätt tillämpa vedertagen terminologi (IAMSAR) i kommunikation mellan fartyg och andra aktörer, särskilt när det gäller nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden nyttjande IMO:s Standard Marine Communication Phrases

Innehåll

I denna kurs introduceras Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) och de ingående radiokommunikationsutrustningar som krävs i sjöområde A1. Studenten får genom träning i simulator och med fartygsradioutrustning möjlighet att träna handhavande, och ges systemförståelse med avseende på säkerhets- och allmän kommunikation i GMDSS, främst för fartyg som seglar i s.k. närområde (kustnära fart) motsvarande Restricted Operator Certificate (ROC).

Kurslitteratur och manualer är skrivna på engelska. Föreläsningar ges på svenska. Radiospråket är engelska 

Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och med övningar i
simulator och i språklaboratorium. Övningar är obligatoriska.

En
stor del av kursen bygger på självstudier och distansmaterial via
kurshemsidan samt möjligheten att använda radiosimulatorn i syfte att
färdighetsträna

Litteratur

IMO, GENERAL OPERATOR¿S CERTIFICATE FOR GMDSS (Model course 1.25 plus compendium) (2015 Edition), ISBN 978-92-801-16113
IMO, IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), 2002. ISBN 978 92 801 42112

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Radiosimuleringar och språkövningar. Samtliga övningar  är obligatoriska och examinerar lärandemål L5 och L6.
Del B: Skriftlig tentamen. Examinerar lärandemål L1, L2, L3 och L4Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/3 Respond to a distress signal at sea (ingår även i kurs SJO895)
A-II/3 Respond to emergencies (ingår även i kurs SJO895)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.