Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VMI035 - Miljömanagement
Environmental management
 
Kursplanen fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 28115
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPEPO HÅLLBARA ELKRAFTSYSTEM OCH ELEKTROMOBILITET, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Anna Nyström Claesson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Allmän miljöutbildning, vilket motsvarar Miljöteknik

Syfte

Syftet med kursen är att skapa förståelse för faktorer som formar miljöarbetet i en bransch och hur företag förändrar, tänker om och omorganiserar sina aktiviteter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara och analysera hur företags miljöarbete skapar nya frågor, dilemman och osäkerheter som företag saknar erfarenhet, kunskaper och rutiner att hantera 

- Utvärdera företagens strategiska val av aktiviteter som ett sätt att förstå företagets miljöarbete och förändringsprocess

- Använda teori och begrepp för att förklara företagets miljöarbete. 

 - Analysera hur företagets strategier och aktiviteter är inriktade på att möta miljöutmaningen och skapa beredskap för framtiden 

-Undersöka företagets strategiska miljökommunikation som en del i företagets förändringsprocess 

- Undersöka företagets argument för att skapa hållbara värden och affärmodeller genom att jämföra strategiska val för miljökommunikation och miljöarbete med företag i samma industrisektor, 

Innehåll

Kursen fokuserar på det industriella miljöarbetet och omfattar omvärldsfaktorer för industrins miljöarbete (intressenter, lagstiftning, o dyl), utgångspunkterna för miljöarbetet (drivkrafter, miljöstrategier, o dyl). Miljöarbetet analyseras med hjälp av olika verktyg för att förstå styrningen av miljöarbetet (miljöstyrsystem, miljörevision, miljörapportering o dyl). Kursen innehåller också en projektuppgift och gästföreläsningar. Kursen är studentcentrerad och flippad med gruppaktiviteter i klassrum och seminarier online. 

Organisation

Förinspelade föreläsningar kamratgranskning, uppgifter (individuella och grupp), workshops, filmföreläsningar, presentationer, oppositioner och rapportskrivning. 

Litteratur

Literatur kompendium

Examination inklusive obligatoriska moment

Kontinuerlig examination och extra uppgiftKursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.