Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE160 - Mod att bygga, civilingenjör
Dare to build, civil engineers
 
Kursplanen fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSEB
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 22115
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 20
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Projekt 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPSEB KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSEB KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Robert Jockwer

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Hållbar utveckling är tvärvetenskapligt och viktigt. Det finns därför ett behov av integrerade och kreativa lösningar som främjar samarbete samt delat lärande mellan discipliner som arkitektur och samhällsbyggnad.
Syftet med kursen är att skapa studenterna en tvärvetenskaplig och praxisbaserad inlärningsmiljö där studenterna använder CDIO-metoden (utforma, design, genomföra, driva) för att genomföra ett byggprojekt. Detta ger studenterna relevanta kunskaper för att lättare komma in i arbetslivet, såsom effektiv kommunikation över disciplinära gränser, sätta sin kunskap och förmåga i ett verkligt sammanhang samt kapacitet att hantera komplexa problem i en teknisk design- och byggprocess.
Kursen syftar till att utveckla nödvändiga färdigheter för att samverka med lokala samhällsaktörer och skapa en byggd miljö som främjar social integration och tar itu med de viktigaste lokala behoven samt de större problemen vi står inför idag. Det är viktigt att ta upp dessa frågor baserat på både teori och praktiska exempel och visa att verklig förändring kan åstadkommas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse (teknisk)
1. Kunna identifiera, modellera och planera de relevanta kraven och designsituationerna för en konstruktion.
2. Kunna utveckla en konceptuell design och kritiskt granska, utveckla och genomföra tekniska lösningar för att lösa tekniska uppgifter i ett tvärvetenskapligt team med hjälp av ett holistiskt och systematiskt tillvägagångssätt.
3. Identifiera och förklara strukturen för ett projekts livscykel i förhållande till CDIO-metoden.
4. Identifiera, beskriva och formulera strategier för övervakning och underhåll av en struktur.

Förmåga och färdigheter (projektbaserat)
1. Kunna undersöka och värdera en konstruktions prestanda i förhållande till planerade situationer och tillämpningar.
2. Kunna arbeta i multidisciplinära projektteam, leda projektarbete och presentera resultat genom alla faser av CDIO-processen i projektets livscykel.
3. Att motivera olika förslag med hänvisning till vetenskapliga, eller praktikbaserade, kunskaps- och värdebaserade argument.
4. Utveckla effektiva strategier och förutsättningar för effektivt teamarbete för att kunna leverera projekt framgångsrikt.

Förmåga att utvärdera (samarbete)
1. Utforska civilingenjörernas roll i samarbete med- eller kontrast till arkitekter och vice versa i planerings- och byggprocessen.
2. Reflektera över arkitekters och civilingenjörers yrkesroll, inklusive kritiskt tänkande, yrkesetik och behoven av livslångt lärande.

Innehåll

Projekten börjar (möjligtvis) under hösten varje år i designstudion ’Design och planering för social integration’ (MPDSD) med en förberedande medskapande- och medgestaltningsprocess tillsammans med relevanta och engagerade aktörer och lokalsamhällen.
I arkitektens kurs Mod att bygga under läsperiod 3 fortsätter arbetet med projekten i en arbetsgrupp bestående av studenter och lärare som genom en samarbetsmetod vidareutvecklar designen och pedagogiken samt förbereder inför byggfasen. 
Slutligen och under byggfasen under läsperiod 4 i denna kurs Mod att bygga, civilingenjörer (i samarbete med kursen Mod att bygga, arkitekt) ges möjlighet för studenter från olika discipliner att implementera ett byggprojekt i ett specifikt lokalt sammanhang och i samarbete med lokalsamhället.

Kursen tillämpar CDIO-metoden och fokuserar mest på implementeringsfasen. De olika faser är strukturerade enligt följande:
Utforma (conceive) - Utvecklad genom en deltagandeprocess i designstudio ’Design och planering för social integration’ (MPDSD), på hösten och utformat om av Mod att bygga studenter.
Designa (design) - Under läsperiod 3 och inom kursen Mod att bygga, arkitekt, vidareutvecklar deltagarna projektets design, detaljerna och utformar vissa delar av projektet och går igenom nödvändiga förberedelser inför byggfasen, såsom skapa nödvändiga material för bygglov, planeringsplaner, logistikplaner för byggarbetsplatser osv. I denna fas är samtliga samarbetspartners inblandade.
Genomföra (implement) - Under läsperiod 4 och i samarbete med kursen Mod att bygga, arkitekt, en omvärdering och eventuella modifieringar av designen görs genom utifrån ett samarbetsperspektiv av arkitekter och ingenjörer och planeras, genomförs och avslutas byggprojektet. All nödvändig byggdokumentation produceras för att upprätthålla en informerad och kompetent byggprocess.
Driva (operate) - Det färdiga byggprojektet överlämnas till kunden/brukare, i en guidad presentation och utställning av resultaten (inklusive ett eventuellt invigningsevent för projektet). All nödvändig slutdokumentation för projektets drift produceras och kompletteras.

Organisation

Uppgifterna kommer att beskrivas i kurs-PM samt projektbeskrivningen som introduceras för studenterna på kursens första dag och vidare i grupper genom olika arbetsuppgifter. Analys, syntes och tillämpning av kunskaper och färdigheter från tidigare kurser tillämpas och uppnås genom professionella och lärarledda medskapande, tvärvetenskapliga och praktikbaserade workshops, handledning, seminarier, studiebesök, designarbeten och praktiskt byggarbete.

Litteratur

Listor över (obligatorisk och) referenslitteratur presenteras i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektet granskas och utvärderas genom olika muntliga och skriftliga arbetsuppgifter och inlämningar. De flesta uppgifter kommer att vara gruppbaserade projektuppgifter och innehåller ett reflekterande uttalande om lärandeupplevelsen. Grupperna granskar och ger kritik på varandras arbete (på ett reflekterande och multidisciplinärt sätt). En avslutande skriftlig individuell reflektion och avslutning lämnas in för individuell examination.
Litteraturgenomgångar och seminarier kring transdisciplinära samarbeten mellan arkitekter och civilingenjörer, etiska- och andra komplexa utmaningar som kursen och projektet utvecklas kring, ingår också i examinationen.

För att bli godkänt i studion krävs följande:
Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar / seminarier
Aktivt deltagande i grupparbete, presentationer och kritik
Inlämningar av kursuppgifter av tillräcklig kvalitet (som uppfyller kraven på innehåll och presentation av uppdragen, och i linje med kursens lärandemålen)
Närvaro och aktivt deltagande i byggprojektet


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.