Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM030 - Ledarskap och kommunikation
Leadership and communication
 
Kursplanen fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Martin Löwstedt

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Ett företags prestationer tillskrivs ofta dess ledarskap, men vad är ledarskap? Likt många andra abstrakta begrepp kan ledarskap definieras på olika sätt beroende av vilket perspektiv man har, vilka personer som är inblandade samt sammanhanget. Delar av kursen kommer därför att problematisera ledarskap i en komplex och oviss värld. I denna kurs kommer ledarskap betraktas som förmågan att motivera människor att uppnå resultat som gynnar individen, gruppen, företaget samt, i förlängningen, hela samhället. För att kunna motivera behöver man också kunna kommunicera. Under antagandet att du en dag kommer vara i en ledande ställning är syftet med kursen att förbereda dig för den utmaningen genom att använda både teori och praktiska exempel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna förstå och redogöra för teori inom följande områden:
  • Kommunikation i organisationer
  • Ledarskapsprocesser och samspelet mellan ledare, medarbetare och situationen
  • Ledarskapskommunikation
I slutet av kursen ska studenten även ha utvecklat sina praktiska färdigheter inom följande områden:
  • Generella kommunikationsfärdigheter: skriftliga, muntliga, kroppsspråk och sin förmåga att lyssna
  • Förmåga att kritiskt analysera: reflektion och granskning 
  • Förmåga att tolka och argumentera
  • Förmåga att träna sina egna ledarskapsfärdigheter

Innehåll

Kursen blandar teori och praktiska tillämpningar och tränar kritiskt tänkande, samt kollektiv diskussion och reflektion kring vissa utvalda teman och ämnen. Studenterna förväntas aktivt träna och utveckla sina kommunikativa kompetenser genom att läsa, reflektera, skriva, lyssna, och föra argument kring:
- Ledarskap och självutvärdering
- Ledarskap på gruppnivå
- Ledarskap på individnivå
- Ledarskapskompetenser
- Utvärdering och förändringsprocesser i praktiken
- Ledarskap och långsiktigt tänkande
- Ledarskapsdilemman

Organisation

Kursen är uppdelad i workshops som leds av olika experter från både akademin och industrin. Varje workshop består av följande moment:
- korta föreläsningar
- praktiska övningar
- reflektioner och diskussioner i mindre grupper

Efter varje workshop förväntas studenterna göra en läs- och skrivuppgift i mindre grupper.

Litteratur

Bolden, R., Hawkins, B., Gosling, J. & Taylor, S. 2011. Exploring Leadership: Individual, Organizational & Societal Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Utvalda artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kontinuerlig bedömning av veckovisa gruppuppgifter och en hemtenta i slutet av kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.