Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO870 - Marina maskinsystem 2  
Marine machinery 2
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83117
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen, del A 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   14 Mar 2023 fm L   09 Jun 2023 fm L,  25 Aug 2023 em L
0216 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0316 Laboration, del C 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Magnus Hellman

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO855 Marina maskinsystem 1

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna både teoretisk och praktisk kunskap inom områdena förbränningsmotoranläggningar, fartygsframdrivning, hydraulik och underhållsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beräkna värmeöverföring
- Beräkna bränslekostnad
- Beskriva värmeväxlare
- Beskriva förbränningsmotoranläggningar
- Beskriva separeringssystem
- Beskriva fartygs framdrivning
- Beskriva hydraulik
- Beskriva bränslen
- Beskriva sjöfartens huvudsakliga miljöpåverkan
- Beskriva metoder för att reducera sjöfartens miljöpåverkan
- Definiera bunkring
- Definiera huvudsakliga miljörelaterade regelverk för sjöfarten
- Definiera underhållsteknik
- Definiera klass sällskapens roll
- Kunna tillämpa uppstart, drift och nödåtgärder på maskinrumssimulatorn 

Innehåll

- Värmeväxlare och värmelära
- Förbränningsmotoranläggningar
- Fartygs framdrivning
- Separatorer
- Hydraulik
- Bränslen
- Bunkring
- Underhållsteknik
- Klass
- Sjöfartens miljöpåverkan
- Uppstart, drift och nödåtgärder

Organisation

Kursen utgörs av tolv föreläsningar om 45 timmar, fem laborationer om 15 timmar och två inlämningsuppgifter motsvarande 15 timmar.

Litteratur

- Energi, Gunnar Dahlvig
- Övningsbok till Energi, Gunnar Dahlvig
- Maskinlära för Sjöpersonal, Tommy Andersson
- Kompletterande material på internet: http://www.marindiesels.co.uk
- Tabeller och diagram
- Institutionens formelsamlin

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Tentamen
Kursen avslutas med skriftlig tentamen vilken omfattar hela kursens innehåll, det vill säga det som avhandlats på föreläsningar, i kurslitteratur, inlämningsuppgifter, övningar och laborationer

Del B: Inlämningsuppgift
Kursens inlämningsuppgifter består av tre separata inlämningsuppgifter. En i hydraulik, en i underhållsteknik samt en i driftsekonomi.

Del C: Laboration
Kursens laborationer består av simulator laboration, hydrauliklaboration, värmeväxlare laboration, samt av studiebesök.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power (ingår även i kurs MMS250, SJO855, SJO890, SJO895)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.