Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO865 - Fartygsstabilitet och fartygskonstruktion
Ship stability and ship design
 
Kursplanen fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   28 Okt 2022 fm L,  04 Jan 2023 em L,  17 Aug 2023 em L

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Olle Lindmark

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Att ge den studerande de teoretiska kunskaperna i grundläggande stabilitet och fartygskonstruktion som fordras för säkert handhavande av fartyg enligt behörighet klass VI och klass VII, enligt den reviderade STCW95. Kursen skall ge förutsättningarna för förståelsen kring fartygsstabilitet så att fartygets framförande och fartygets relevanta utrustning används på ett säkert sätt och funktionellt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1- Redogöra för grunderna i fartygs stabilitet 
2- Utföra de beräkningar som krävs för att fastställa ett fartygs stabilitet 
3- Beskriva de krafter och påkänningar som påverkar ett fartygsskrov 
4- Beskriva ett fartygs konstruktion och huvuddimensioner

Innehåll

- Fartygskonstruktion, Huvuddimensioner
 - Krafter, moment och tyngdpunktsberäkningar 
- Tvärskeppsstabilitet  
- Initialstabilitet: metacentrum, metacenterhöjden 
- Fria vätskeytor 
- Långskeppsstabilitet 
- Hydrostatiska tabeller 
- Belastningar på fartyg

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och övningstillfällen. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Ship Stability, van Dokkum, K. et al., DOKMAR, 6th edition. 2018

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemål 1-4 examineras genom skriftlig tentamen

Hjälpmedel vid tentamen
- Typgodkänd miniräknare
- Formelsamling
- Utdrag ur fartygsdata


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship (ingår även i kurs SJO895)
A-II/3 Maintain seaworthiness of ship (ingår även i kurs SJO895)
A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements (ingår även i kurs SJO890, SJO895)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.