Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IBY015 - Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning
Service management for construction and facilities
 
Kursplanen fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88111
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 75

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Jan 2023 fm J,  05 Apr 2023 em J,  15 Aug 2023 em J

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Göran Lindahl

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att bli antagen till kursen måste man uppfylla inträdeskraven för MPDCF/MPDCM och även ha läst 30hp andra kurser på masternivå i arkitektur eller samhällsbyggnadsteknik.

Syfte

Kursens syftar till grundläggande förståelse av tjänsteproduktion med särskild tillämpning på tjänster knutna till byggande och fastighetsförvaltning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Kunna tillämpa grunderna för tjänsteproduktion på verksamheten hos byggentreprenörer, arkitekt- och tekniska konsultföretag samt leverantörer av fastighetstjänster,
- Beskriva principer för tjänsteupphandling, inklusive specifikation, prissättning och uppföljning, samt förklara deras tillämplighet i olika sammanhang
- Beskriva och analysera i en gruppuppgift tjänsteaspekter av hur företag arbetar och jämföra företag inom byggsektorn med tjänsteföretag utanför sektorn enligt teorier som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av vad som menas med tjänster och tjänsteproduktion i olika branscher. Olika tjänstekvaliteter. Köp och utförande av tjänster. Specifikation av tjänster inför upphandling och uppföljning. Konstruktion av nya tjänster. Kundorientering. Mätningar av kundtillfredsställelse och förbättringsprogram. Förhållandet mellan TQM och kvalitetssystem. Byggnader sedda som stöd för användarens kärnverksamheter. Olika verksamheters behov av ytor och kommunikationer. Betydelse av IT-utvecklingen av ytanvändning och kommunikationsmönster i olika branscher. Utformning av nya byggnader och anpassning av befintliga byggnader. Byggherredialog. Lokalstrategier för olika slag av verksamhet. Förvaltningsprocesser. Kunskapshantering. Konsultföretagens roll och arbetsformer. Intranet och andra verktyg och metoder för kunskapshantering i bygg- och fastighetsrelaterade företag.

Organisation

Kursen innehåller följande undervisningsformer:
* Föreläsningar
* Tillämpningsövningar.

Litteratur

Bestäms senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt tillämpningsövningar. Betygsskala TH

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.