Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK660 - Förändringsledning i byggsektorn
Managing change in the construction industry
 
Kursplanen fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88120
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A+
Minsta antal deltagare: 15
Max antal deltagare: 60
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Pernilla Gluch

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter antagna till MSc program inom arkitektur, samhällsbyggnadsteknik, industriell ekonomi och utbytesstudenter med motsvarande bakgrund.

Syfte

Kursens övergripande mål är att utbilda studenterna att aktivt kunna medverka, som ledare och/eller medarbetare, i olika organisatoriska förändringsprocesser i byggsektorn. Kursen syftar till att utveckla de analytiska färdigheter som krävs för att hantera och leda i komplexa situationer. Detta innefattar att ge eleverna kunskap om, samt stimulera ett kritiskt förhållningsätt till, förändringsteorier, förändringsledning, kontinuerlig förbättring och etiska ställningstaganden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Definiera, beskriva, granska och knyta samman teorier inom förändringsledning och förändringsprocesser
 • Beskriva och diskutera fenomen och/eller problem relaterade till organisatorisk förändring inom byggsektorn
 • Beskriva och tillämpa metoder relaterat till förändringsledning och kontinuerlig förbättring, t.ex. ISO9001
 • Utveckla de analytiska färdigheter som krävs för att hantera och leda förändringsprocesser
 • Förhålla sig till förändringsprocesser ur ett etisk och långsiktigt hållbart perspektiv
 • Diskutera och kritiskt förhålla sig till litteratur och olika teoribildningar inom förändringsledning
 • Samla in, analysera, sammanställa och kontrastera olika teorier inom förändringsledning och förändringsprocesser samt relatera dessa till empiriska exempel från byggsektorn
 • Kritiskt granska och diskutera andra studenters arbeten
 • Läsa och skriva akademiska texter

Innehåll

Relaterat till förändringsprocesser i byggsektorn omfattar kursen följande områden och ingående teoribildningar och praktik:
 • Förändringsledning i organisationer
 • Motivation och motstånd
 • Ledarskap och kommunikation
 • Organisatoriskt lärande
 • Metoder och verktyg för diagnosering
 • Kontinuerlig förbättring - modeller och metoder
 • Beställardriven innovation och förändring
 • Hållbar utveckling och institutionell förändring
 • Etik
Alla kursdeltagare studerar en gemensam litteraturbas för att sedan specialisera sig inom valt område (presenteras i ett term paper och presentationer). Kursens teoretiska innehåll diskuteras och jämförs med fall och exempel av förändringsprojekt inom bygg- och fastighetssektorn.

Organisation

Kursen består av:
- föreläsningar, inkl. gästföreläsningar från industri och akademi,
- övningar
- workshops
- en stor del av kursen är en gruppuppgift

Litteratur

En huvudbok och 15-20 artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Eleverna förväntas ta ansvar för sitt eget lärande. Kursens nyckelord är deltagande, ansvar och engagemang.

Examinationen bygger på resultatet från en muntlig tentamen, deltagande vid obligatoriska moment, en akademisk uppsats skriven i grupp, en presentation i grupp och en individuell reflektionsövning. Aktivt deltagande vid föreläsningar, övningar och workshops kan påverka slutbetyget.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.