Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO895 - Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst
The voyage: Bridge and machine work
 
Kursplanen fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SBVII
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 83116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Övning, del A 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0216 Projekt, del B 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

SBVII Sjöbefäl klass VII, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Johan Hartler

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
SJO855 Marina maskinsystem 1
SJO870 Marina maskinsystem 2
SJO875 Fartygskommunikation
SJO885 Sjövägsregler
SSY335 El- och reglersystem

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en övergripande kunskap om rutiner ombord. Studenten skall fördjupa och tillämpa sina kunskaper från tidigare kurser inom ett projektarbete. som omfattar alla delar av en resa, så som maskindrift, reseplanering och dagboksförande, och avslutas med en färdighetsprövning av kunskapen i simulator.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. - Identifiera vaktrutiner i maskinrummet 
 2. - Beskriva och använda maskindagbok och oljedagbok
 3. - Tillämpa säkerhetsmanualer i ett mindre fartyg
 4. - Ställa samman en enklare teknisk varvs-specifikation för ett fartyg
 5. - Förklara grundläggande begrepp i samband med in/ut dockning
 6. - Jämföra varvets arbetsorder med rederiets varvsspecifikation
 7. - Urskilja till vilket område (maskin, däck, el) olika arbeten hänförs
 8. - Beskriva ett relevant reservdelsbehov vid större underhållsarbete på tex en huvudmaskin
 9. - Tillämpa principer för voyageplaning i kustnära vatten i enlighet med A.893.
 10. - Använda bryggprocedurer vid genomförande av en kustnära resa
 11. - Beskriva vilka funktioner som finns vid search & rescue operation
 12. - Beskriva uppbyggnad av ett bryggsystem.
 13. - Analysera information ifrån brygginstrument och dess påverkan vid uppstart av brygga.
 14. - Tillämpa metoden Identifiera, analysera & agera i trafiksituationer inom områden med hög trafikintensitet i enlighet med internationella sjövägsreglerna
 15. - Beskriva för- och nackdelar med olika RADAR konfigurationer.
 16. - Beskriva meteorologiska begrepp.
 17. - Tillämpa meteorologiska prognoser vid reseplanering avseende fartygets sjösäkerhet.
 18. - Beskriva de åtgärder man bör ta i första skedet efter en incident. Grundstötning/kollision.
 19. - Definiera stabilitetsförändrande begrepp och dess påverkan på fartyget i sjö
 20. - Beräkna påverkan på fartyget utifrån ett stabilitetsperspektiv vid lyftoperationer ombord
 21. - Lastsäkring

Innehåll

- Arbeta i maskinteam med vaktgång, ronder och arbetsorder.
- Maskindagbok och oljedagbok.
- Reseplaneringprocess
- Arbeta i bryggteam med procedurer, checklistor och navigator/co-navigator koncept
- Simulatorkörningen i kustnära farvatten på färdighetsnivå
- Stabilitetsberäkningar och skadestabilitet i digital miljö
- Beräkningsgrunder vid grundstötning/vattenintrång
- Parametrisk rullning, broaching och andra begrepp inom dynamisk stabilitet
- Instruktioner vid nödsituationer
- Dockning
- DIP-planer

Organisation

Föreläsningar, simulatorpass, räkneövningar, projekt.

Litteratur

Advanced navigation. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0116 Övning
Lärandemål 9-15 och 18
Godkänd simuleringskörningar med tillhörande arbetsuppgifter

Moment 0216 projekt
Lärandemål 1-8, 16-17,19-21
Godkända inlämningar i respektive del enligt inlämningsuppgifter på Canvas sida


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


STCW

A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship (ingår även i kurs SJO865)
A-II/3 Maintain a safe navigational watch: Watchkeeping (ingår även i kurs SJM005, SJO886)
A-II/3 Maintain seaworthiness of ship (ingår även i kurs SJO865)
A-II/3 Manoeuvre the ship and operate small ship power plants (ingår även i kurs )
A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements (ingår även i kurs SJO865, SJO890)
A-II/3 Monitor the loading, stowage, securing and unloading of cargoes and their care during the voyage (ingår även i kurs )
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Automatic pilot (ingår även i kurs SJM005)
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Compasses (ingår även i kurs SJM005)
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Meteorology (ingår även i kurs )
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigation (ingår även i kurs SJM005)
A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigational aids and equipment (ingår även i kurs SJM005)
A-II/3 Respond to a distress signal at sea (ingår även i kurs SJO875)
A-II/3 Respond to emergencies (ingår även i kurs SJO875)
A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power (ingår även i kurs MMS250, SJO855, SJO870, SJO890)


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.