Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE130 - Bygglogistik och supply chain management i byggsektorn
Construction logistics and supply chain management
 
Kursplanen fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88115
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   25 Okt 2022 fm J,  04 Jan 2023 fm J,  18 Aug 2023 em J

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Viktoria Sundquist

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörig för studier på masternivå, företräde för studenter inskrivna på MPDCF/MPDCM.

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för området bygglogistik och supply chain management i byggsektorn inklusive logistiska begrepp och koncept. Kursen fokuserar på att skapa förmåga att tillämpa grundläggande metoder och verktyg för analys av logistik och de organisationer och processer som ingår i flödet av varor och information, med ett särskilt fokus på att skapa hållbara lösningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för målsättningarna inom bygglogistik och försörjningskedjan.
 • Redogöra för centrala processer, resurser och aktörer i försörjningskedjan.
 • Applicera kunskap inom området för att sammanställa funktionella logistiklösningar i byggprojekt. 
 • Jämföra, analysera och utvärdera olika alternativa strukturer och lösningar inom bygglogistik, inklusive effekter på hållbarhet. 
 • Redogöra för utformning och funktion vad gäller paketering, lagerhållning, transport och materialhantering i det fysiska materialflödet i byggsektorn.
 • Beskriva utformning och nyttan av informationssystem inom bygglogistik och försörjningsstrukturer. 
 • Beskriva och utvärdera planerings- och kontrollmekanismer inom bygglogistik och försörjningsstrukturer. 
 • Analysera kännetecken och funktion av interaktionsmönster och relationer i försörjningsstrukturer i byggnätverket. 
 • Uppvisa en förståelse för samtida möjligheter och utmaningar inom bygglogistik och försörjningsstrukturer som en del av ett hållbart samhällsbyggande.  

Innehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse och överblick över området bygglogistik och supply chain management i byggsektorn. Följande ämnen ingår i kursen:
 • Sammanhanget som bygglogistik och försörjningskedjan i byggsektorn är inbäddat i och relaterar till.
 • Sammansättningen av aktiviteter, resurser och aktörer i försörjningskedjan i byggsektorn.
 • Uppgiften supply chain management ska uppfylla i byggsektorn.
 • Strukturen hos bygglogistiksystemet inklusive materialförsörjning, produktion och distribution.
 • Det fysiska materialflödet i byggsektorn: paketering, lagerhållning, materialhantering och transport.
 • Informationsflödet i bygglogistik.
 • Planering och uppföljning av bygglogistik och försörjningskedjor i byggsektorn.
 • Interaktionsmönster, relationer och samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan i byggsektorn.
 • Samtida möjligheter och utmaningar inom bygglogistik och försörjningsstrukturer vad gäller förtätning i stadsmiljö, digitalisering och hållbarhet.

Organisation

Kursen baseras på en kombination av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, individuellt arbete och grupparbete. Kursen tillämpar teori och praktiskt förfarande, kritiskt tänkande, kollektiv reflektion och diskussion. Föreläsningar och seminarier är interaktiva och studenter förväntas deltaga aktivt i alla läroaktiviteter, såsom diskussioner i klass, vilket kräver individuell förberedelse.

Litteratur

Grundläggande kursbok i bygglogistik och supply chain management i byggsektorn kompletteras med vetenskapliga artiklar i databaser kopplade till Chalmers bibliotek. En mer detaljerad litteraturhänvisning presenteras på kurshemsidan innan kursens start. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination inkluderar skriftligt grupparbete, muntlig presentation, närvaro på obligatoriska kurstillfällen (inklusive föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier) och skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.