Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK226 - Teknik och samhälle
Technology and society
 
Kursplanen fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99126
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKMED MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Karl Palmås

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99123
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Karl Palmås


  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som har avslutat sina första 60 hp på grundnivå.

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att a) främja studentens omdömesförmåga med avseende på sociala och etiska dimensioner, och visa medvetenhet om etiska utmaningar i forskning och utveckling, b) ge insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur de används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter.

Kursen har som mål att fördjupa studentens förståelse av relationen mellan vetenskaplig, teknologisk och samhällelig utveckling. Genom att introducera teoretiska begrepp inom samhällsvetenskap och humaniora, och genom att applicera dessa i kontexten av vetenskap, ingenjörskap, och design, syftar kursen till att utveckla studentens ingenjörskapsrelaterade omdöme. Vidare har kursen som mål att främja studentens medvetenhet om hur ingenjörs- och naturvetenskaper är sammanvävda med samhällets utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för teorier om teknik, vetenskapen och samhället.
- Identifiera centrala teman i relationen mellan teknologisk och samhällelig utveckling.
- Rekonstruera samband mellan teknik och samhälle.
- Utvärdera olika ansatser för att hantera hur ingenjörsskap påverkar samhällets utveckling.
- Utvärdera och kritisera teorier om relationerna mellan samhälle, teknologi, och vetenskap.

Innehåll

Kursen
  • introducerar centrala begrepp inom samhällsvetenskap och humaniora, och
  • relaterar dessa till begrepp inom teknologi och naturvetenskap.
Vidare appliceras dessa begrepp i kontexten av samhälleliga frågeställningar som uppkommer inom ingenjörskap, och designvetenskaper i stort.

Organisation

Kursen är organiserad som en serie föreläsningar och gruppövningar.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination och betygsätting är baserad på en obligatorisk skriftlig grupprapport, frivilliga duggor, och aktivt deltagande under kurstillfällena.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.