Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFY402 - Fysik
Physics
 
Kursplanen fastställd 2022-01-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 53115
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 75
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0221 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   02 Jun 2023 fm J,  07 Okt 2022 fm J,  16 Aug 2023 fm J
0321 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Jonathan Weidow

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematikkurser i årskurs 1

Syfte

Kursen syftar till att göra deltagarna bekanta med grundläggande generella begrepp inom fysiken. Vidare syftar den till att ge deltagarna en översikt och en problemlösningsförmåga inom mekanikens begrepp och lagar, vågrörelser inom mekanik och optik samt delar av modern fysik, såsom relativitetsteori och kvantmekanik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom mekanik och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom vågrörelselära och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom modern fysik och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Kunna omsätta teoretiska kunskaper inom områdena mekanik, vågrörelselära och modern fysik i en experimentell kontext för att därmed kunna tillskansa sig ny kunskap.

Innehåll

Kursen introducerar deltagarna till fysik och behandlar de för fysiken tre centrala områdena mekanik,
vågrörelselär samt modern fysik.

Inom mekaniken behandlas bland annat följande begrepp: Rörelse i en, två och tre dimensioner, Newtons rörelselagar, arbete och kinetisk energi, potentiell energi och energilagring, rörelsemängd, impuls och kollisioner, rotation av fasta kroppar samt dynamiken för rotationsrörelse.

Inom vågrörelseläran behandlas bland annat följande begrepp: Periodisk rörelse, mekaniska vågor, akustiska vågor, elektromagnetiska vågor, ljusets natur och spridning, geometrisk optik, interferens samt diffraktion.

Inom den moderna fysiken behandlas bland annat följande begrepp: Relativitetsteori, fotoner, partiklar som beter sig som vågor samt kvantmekanik.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räknestugor och laborationer.

Litteratur

University Physics av Young och Freedman. Förlag:
Pearson education limited. Utgåva 2019. ISBN: 9781292314730.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av beräkningsuppgifter och ibland någon beskrivande uppgift. I kursen ingår frivilliga duggor. Slutbetyg erhålles då såväl tentamen som laborationskurs godkänts.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.