Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK141 - Kontraktsrelationer i byggandet
Construction contract relationships
 
Kursplanen fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D+
Max antal deltagare: 75
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0121 Dugga 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0221 Inlämningsuppgift 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp    

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Martine Buser

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast för studenter antagna till Chalmers M.Sc. program Design and Construction Project Management.

Syfte

Kontraktet är förmodligen den mest grundläggande institutionen för privaträtt. Ett kontrakt är ett rättsligt bindande avtal mellan två eller flera parter som definierar villkoren kring utbyte av varor och tjänster. Byggprojekt genomförs i samarbete mellan ett flertal företag och andra organisationer. Grunden för samarbetet innefattar ett behov av informationsutbyte mellan parterna och att de interorganisatoriska relationerna hanteras både med avseende på risker och ansvar enligt definitionen i det formella kontraktet, och även mjukare aspekter och etiska frågeställningar. Syftet med denna kurs är att ge studenterna kunskap som skapar förståelse för kontraktens roll i projektarbetet inom byggbranschen. Kursen kommer dessutom att ge studenter kunskap om såväl formella som informella sociala förutsättningar för samverkan - oavsett om de är avtalsenliga eller inte. Slutligen kommer kursen att introducera studenterna till frågor relaterade till upphandling och lagstiftning eftersom de är nära sammankopplade med kontrakten och skapar förutsättningarna för en framgångsrik kontraktsrelation i byggandet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap:
 • Förstå vad ett kontrakt är utifrån olika teoretiska perspektiv
 • Förstå grundläggande principer i allmän avtalsrätt
 • Identifiera och beskriva centrala aspekter inom offentliga bestämmelser, inklusive principer för hållbar upphandling
Färdigheter:
 • Beskriv och analysera skillnader mellan rättssystem, traditioner och faser
 • Tillämpa kunskap om avtalsrätt vid analys av ärenden
 • Analysera och jämföra formella och informella grunder för relationer
 • Analysera aktiviteter för att främja förtroende, samarbete och innovation i projektrelationer
Kompetenser:
 • Utvärdera avtals- och upphandlingsarrangemang som är lämpliga för ett specifikt projekt
 • Definiera, formulera och lösa kontraktsfrågor genom processbaserad pedagogik
 • Kritiskt reflektera över kontraktens roll i byggförhållanden (projekt)

Innehåll

 • Organisation av byggbranschen: typer av företag och roller.
 • Kontraktens natur.
 • Principer för bygglagar, standardkontrakt och deras roller.
 • Formella och informella förutsättningar för social ordning.
 • Reglering och kvasi-reglering.
 • Transaktions- och relationskontrakt.
 • Transaktionskostnader.
 • Upphandlingsprinciper, inklusive tilldelningskriterier, riskallokering i kontrakt, offentlig upphandling, EU-direktiv, hållbarhet.
 • Partnerskap, partnerskap och samarbete: typer, system, andra ordningskontrakt, förtroende och kommunikation.

Organisation

Kursen innehåller följande inlärningsmoment:
 • föreläsningar, inklusive gästtalare från industrin och akademin
 • litteraturseminarier
 • workshops
 • en gruppuppgift
 • muntliga presentationer

Litteratur

Litteraturen består främst av vetenskapliga artiklar, men utdrag från böcker kommer också att användas.
Material utdelat under föreläsningar.
Specifik litteratur för gruppuppgift

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationskraven är:
 • skriftlig dugga för 20% av slutbetyget
 • skriftlig och muntlig presentation av gruppuppgift för 50% av slutbetyget
 • en individuell feedback på kursföreläsningarna för 30% av slutbetyget
 • aktivt deltagande under seminarium och workshops kommer att påverka slutbetyget.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.