Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CLS045 - Global och interkulturell kompetens
Global and intercultural competence
 
Kursplanen fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SPRAK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99129
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Minsta antal deltagare: 10
Max antal deltagare: 50
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   3,0 hp 4,5 hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
SPRAK Fackspråk och kommunikation, Årskurs 1 
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Rebecca Bergman

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Särskild behörighet

Engelska 5

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Eftersom många studenter kommer att arbeta i globala och interdisciplinära miljöer, är färdigheterna att göra detta eftertraktade. Denna kurs fokuserar på huvudområdena som en student med global kompetens behöver vara medveten om vad det gäller kunskap, färdigheter och attityder. Syftet med kursen är också att träna kommunikationsfärdigheter för att kunna arbeta i dessa miljöer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera definitioner av kultur baserat på teoretiska ramverk
 • Diskuterad sina egna och andras identiteter, baserat på aspekter så som nationalitet, etnicitet, yrke, kön, ålder
 • Analysera interkulturella situationer genom att använda relevanta teorier och personliga erfarenheter
 • Reflektera över möjligheter och utmaningar med interkulturellt grupparbete
 • Tillämpa kunskap om kultur i verkliga situationer
 • Demonstrera kommunikativ kompetens genom att skriftligt och muntligt presentera information
 • Ge och ta emot konstruktiv kritik på skriftliga och muntliga arbeten.

Innehåll

Kursen fokuserar på deltagares egna kulturella erfarenheter, som diskuteras inom ramen av interkulturella teorier, speciellt genom ett icke-essentialistiskt perspektiv.

Kursen delas upp i två huvudområden:
Del 1:
Utforska kultur med sig själv, andra människor och samhället i åtanke. Aspekter som inkluderas är:
 • Interkulturell teoretisk bakgrund
 • Normer, värderingar
 • Konfliktlösning
 • Interkulturellt grupparbete

Del 2:
Projektarbete i en mindre grupp som fokuserar på en kulturell situation. Deltagare ska välja ett område att arbeta med för att reflektera över och tillämpa koncepten från del 1. 

Organisation

Kursen löper över två läsperioder och är en blandning av online och face-to-face möten. Kursen innehåller ett antal skriftliga och muntliga aktiviteter, kopplade till interkulturell kommunikation. Det kommer att bli regelbundna seminarier kopplade till inlämningar, där några kommer att vara obligatoriska. 

Litteratur

Kursmaterial finns tillgängligt på kurshemsidan. Se kurshemsidan för mer information. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget för kursen baseras på skriftliga och muntliga uppgifter som görs under kursens gång. Alla inlämningar ska vara godkända. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.