Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME240 - Kompositmekanik
Composite mechanics
 
Kursplanen fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 03114
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   16 Mar 2022 fm J_DATA,  09 Jun 2022 fm J_DATA,  23 Aug 2022 fm J_DATA

I program

MPMOB MOBILITETSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Leif Asp

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-       Grundkurs i hållfasthetslära
-       Grunder i MATLAB-programmering inklusive t.ex.:
     o    loopar 
     o    matris- och vektoroperationer och -multiplikationer
     o    visualisering
Om studenten inte redan har dessa erforderliga kunskaper förväntas det att han/hon skaffar sig detta under första läsveckan genom självstudier av rekommenderat material från lärarna. Vänligen notera att en betydande del av examinationen (mer än en av inlämningsuppgifterna) kräver att MATLAB (eller annat programmeringsspråk) används.
 
-       Grundkurs i finita elementmetoden (FEM) eller motsvarande kunskap innefattande:
     o   Svag formulering av styrande ekvationer
     o   Finita elementformulering av styrande ekvationer (från svag form)
     o   Förskjutningsapproximationer via (element)basfunktioner
     o   Koncepten med styvhetsmatris och kraftvektor
     o   Numerisk integration
     o   Assemblering av global styvhetsmatris och global kraftvektor
Om studenten inte redan har dessa erforderliga kunskaper förväntas det att han/hon skaffar sig detta, helst innan kursen börjar men allra senast under de två första läsveckorna genom självstudier av rekommenderad litteratur (kontakta föreläsaren för detta). Viss repetition av grundkoncepten kommer att ingå i kursen innan specialisering mot tillämpning mot kompositplattor men för att på bästa sätt tillgodogöra sig kursen krävs att den student som inte har erforderlig kunskap inom FEM själv tar ansvar för att skaffa sig detta i tid.
 
-       Grundkoncepten inom Kirchhoffs platteori (tex från Solidmekanik TME235)

Syfte

Syftet med kursen är att ge en bred förståelse för kompositmaterial och deras mekaniska respons, speciellt anpassad för konstruktionselement och relaterade design- och utvärderingsmetoder (inkl finita elementmetoden) som används i industrin. Fokus är på strukturella kompositer med kontinuerliga (långa) fibrer som studeras på olika skalor; från mikroskalan i termer av interaktion mellan en enstaka fiber eller fiberbunt och omkringliggande matris, via laminatskalan bestående av flera skikt med fibrer orienterade i olika riktningar upp till makroskalan där en hel komponent studeras. Förutom den elastiska homogeniserade responsen läggs betydande vikt också vid förståelse av olika brottmekanismer och kunskap om hur dessa kan utvärderas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara elastisk anisotropi och specifikt specialfallen ortotopi och transversell isotropi
  • Förklara grunderna för homogenisering av materialegenskaper för heterogena material (inklusive Voigt och Reuss antagandena). Detta omfattar också att kunna härleda och beräkna ingenjörskonstanter för ett kompositlaminat baserat på en modell av en enhetscell med fiber och matris.
  • Härleda kopplingen mellan spänningsresultanter (snittkrafter och -moment per längdenhet) och mittplanstöjning samt krökning av ett laminat enligt s.k. klassisk laminatteori. 
  • Tillämpa klassisk laminatteori för att beräkna spänningsfördelningen i ett kompositlaminat givet mekanisk och termisk belastning.
  • Givet en känd belastning, utvärdera en kompositkomponent utifrån flera brottkriterier baserat både på handberäkningar (överslagsberäkningar) och finita elementanalyser.
  • Utföra grundläggande finita elementanalyser av kompositstrukturer med kommersiell FE-programvara (ANSYS)
  • Lista och beskriva relevanta tillverkningsmetoder för fiberkompositer, deras tillämpbarhet och begränsningar.

Innehåll

Elastisk anisotropi; viskoelasticitet; homogenisering av egenskaper för ett kompositskikt; laminatteori; platt-teori (Kirchhoff-Love och Mindlin-Reissner); finita elementformulering för kompositplattor; tillverkningsmetoder för fiberkompositer; brott i fiberkompositer; strukturutvärdering av fiberkompositer med FEM (kommersiell FE-programvara).

Organisation

Kursen är uppdelad i föreläsningar (c:a 30 h där relevant teori presenteras och diskuteras), räkneövningar (c:a 16h där teorin tillämpas via problemlösning) och datorövningar (c:a 16h med handledning av inlämningsuppgifter).

Tillämpning av kursen i efterföljande kurser: Projekt i tillämpad mekanik, Finita elementmetoden - solider.


Litteratur

Kurslitteraturen annonseras på kurshemsidan senast två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter och en avslutande skriftlig tenta.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.