Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME160 - Flerfasströmning
Multiphase flow
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 03116
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   13 Jan 2022 fm J,  11 Apr 2022 fm J,  Kontakta examinator

I program

MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Srdjan Sasic

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska ha någon form av bakgrund inom strömningslära (t.ex. Strömningsmekanik, CFD (computational fluid dynamics, turbulensmodellering,¿) för att kunna följa kursen.

Syfte

Målet med kursen är att studenterna blir bekanta med fenomenologin och den bakomliggande fysiken i processer som involverar flerfasströmning. Syftet är att ge information relaterad till olika industriella tillämpningar av sådana processer. Dessutom behandlar kursen i detalj analytiska och numeriska metoder samt experimentella tekniker för att undersöka flöden med blandningar av olika faser (gas, solida partiklar och vätskor).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva fenomenologin och den bakomliggande fysiken i processer som involverar flerfasströmning.
  • tillämpa ett antal relevanta rutiner och metoder som används för att studera flerfasströmningprocesser.
  • formulera, modellera och lösa problem som sysslar med samtidiga närvaron av flera faser (gas, solida partiklar och vätskor) i olika industriella processer.
  • värdera teoretiska modeller och förklara resultat från beräkningar och experiment.
  • med hjälp av olika verktyg och modelleringsmetoder som studeras i kursen, beskriva de existerande relevanta industriella processer
  • delta i utformning av tekniska processer som ska användas i framtiden.

Innehåll

Kursen inleds med en detaljered discussion om flerfasströmningens fenomenologi och fortsätter med en beskrivning av metodiken för att studera sådana flödesprocesser. Metoder (t.ex. partikelspårning och kontinuummodeller) för att undersöka flerfasflöden i olika skalor och processer introduceras i kursen och studeras i detalj. Under kursens gång kommer ett antal av de vanligaste applikationerna och processerna undersökas med hjälp av dessa verktyg. En god fysisk och matematisk bakgrund för de metoder som studeras kommer att erbjudas. Slutligen kommer ett antal av de mest använda experimentella teknikerna (inom både forskning och industri) att beskrivas och diskuteras.

Organisation

Kursen ges i form av förelesningar och ett antal hemuppgifter. Dessutom kommer en laboration att genomföras, där studenterna får bekanta sig med ett antal av de vanligaste flerfasströmningsprocesserna.

Litteratur

Multiphase Flows with droplets and particles, by Clayton Crowe, Martin Sommerfeld and Yutaka Tsuji, ISBN 0-8493-9469-4 7.

Ett antal artiklar ges av läraren.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker genom en skriftlig tentamen och godkända hemuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.