Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME265 - Förberedande kurs i Matlab  
Preparatory course in Matlab
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 03121
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 
MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 

Examinator:

Håkan Johansson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Att ge studenter utan tidigare erfarenhet av Matlab tillräckliga kunskaper att självständigt lösa programmeringsproblem i kurser på mastersnivå inom maskinteknikområdet.

Syfte

Samma som till det masterprogram studenten är antagen till, alternativt kandidatexamen inom maskinteknikområdet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Använda Matlab som ett verktyg för att lösa och numeriskt analysera ingenjörsproblem i kommande kurser.
  • Utveckla egna program från problembeskrivning.
  • Tolka och vidareutveckla befintliga Matlabprogram.
  • Lära sig mer på egen hand genom att använda Matlab i andra situationer.

Innehåll

Variabler, skalärer, vektorer, matriser i Matlab. Fördefinerade variabler och funktioner. Tecken och strängar. Skript och funktionsfiler. Programmering: Programutveckling, algoritmer, abstraktion, pseudokod, villkorssatser, upprepningssatser, logiska villkor och jämförelsesatser, debugging, programstruktur, kommentarssatser, effektivitet, inläsning från och utskrift till fil, lösning av linjära ekvationssystem, plottning och visualisering, numerisk och symbolisk matematik.

Organisation

Föreläsningar och studioövningar.

Litteratur

Ingen specificerad litteratur, men läsrekommendationer ges.

Examination inklusive obligatoriska moment

En inlämningsuppgift (löses individuellt) bestående av en uppsättning programmeringsproblem ges betyg Godkänd eller Underkänd.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.