Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME245 - Finita elementmetoden - strukturer  
Finite element method - structures
 
Kursplanen fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 03124
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Mar 2022 fm J,  10 Jun 2022 em J,  22 Aug 2022 fm J  

I program

MPMOB MOBILITETSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSEB KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPSEB KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Martin Fagerström

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En gundläggande kurs i finita elementmetoden, så som t.ex. MHA021 eller VSM167.

Syfte

Kursen syftar till att ge en djupare kunskap i att tillämpa finita elementmetoden på mer avancerade problem inom hållfasthetslära och strukturmekanik. Speciellt beaktas icke-linjära problem, tunna strukturer (balkar och plattor), samt stabilitetsanalys.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • tillämpa finita elementmetoden för att lösa problem för strukturelement som t.ex. plattor. 
 • tillämpa finita elementmetoden för att lösa icke-linjära problem, t.ex. med avseende på icke-linjära konstitutiva samband (materiella olinjäriteter) eller geometriska icke-linjäriteter.
 • utvärdera och välja lämplig iterativ metod för lösning av ett icke-linjärt problem.
 • tillämpa finita elementmetoden för att lösa linjäriserade bucklingsproblem för strukturproblem. 
 • identifiera och förklara konceptet stabilitet för ett icke-linjärt problem.
 • förklara och redogöra för de olika indata och kopplingar som behövs för att lösa icke-linjära finita elementproblem innehållande olinjäriteter eller linjäriserad buckling.
 • implementera enkla finita elementprogram för icke-linjära problem och linjäriserad buckling med hjälp av Matlab eller Python och finita element-paketet CALFEM.
 • kritiskt granska möjligheterna hos kommersiella finita elementprogram.
 • lösa enkla finita elementproblem med kommersiell mjukvara (t.ex. Abaqus).

Innehåll

Linjär analys av strukturer och fasta kroppar: Böjning av strukturelement som t.ex. plattor.
Instabilitet: linjäriserad buckling, buckling av t.ex. ramar och plattor.
Ickelinjär analys: Ickelinjära ekvationssystem, iterativa metoder. Tillämpningar inom icke-linjära problem med hänsyn till t.ex. plasticitet eller icke-linjära geometriska effekter.

Organisation

Föreläsningar, handledda datorövningar med inlämningsuppgifter, obligatorisk datorlab med kommersiella finita elementprogramvaran Abaqus.

Litteratur

Preliminär kurslitteratur (kursbok bekräftat närmare kursstart):

 • N. Ottosen and H. Petersson: Introduction to the finite element method, Prentice Hall, New York 1992.
  Kompendium och anteckningar från föreläsare.
 • CALFEM manual, A finite element toolbox to MATLAB 
 • Föreläsningsanteckningar och kurskompendier som erbjuds via kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Datoruppgifter (poängsatta - max 18p), datorlaboration med kommersiell programvara, skriftlig tentamen (poängsatt - max 18p). Totalpoäng som är en kombination av poäng från datoruppgifter och skriftlig tentamen utgör slutbetyg. För godkänt betyg krävs 20p, varav minst 6p från ordinarie tentamen, samt närvaro vid obligatorisk datorlaboration.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.