Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME230 - Strukturdynamisk modellvalidering
Structural dynamics - model validation
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 03115
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B
Max antal deltagare: 20

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Thomas Abrahamsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i FEM och strukturdynamik

Syfte

Att lära ut användningen av modellvalidering. Absolut nödvändigt inom flygtekniken och mycket användbart inom andra discipliner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva användbarheten av modellvalidering och definiera några valideringskriterier.
  • Beskriva hur vibrationsprov för modellvalidering skall prepareras och utföras samt hur testdata kan kontrolleras för att felaktigheter skall behandlas.
  • Metoder för modellkalibrering av parametriserade strukturdynamiska modeller genom optimering.
  • Beskriva modellvalidering genom kompletterande prov.

Alla moment skall kunna praktiskt utföras och rapporteras.

Innehåll

Tillståndsvektorformulering. Observerbarhet och kontrollerbarhet. Process- och signalbrus. Statistisk fördelning av fysikaliska egenskaper. Individens beteende i förhållande till ett nominellt ideal. Förtestplanering, "Method of effective independence", parametrars identifierbarhet, Fishers informationsteorem. Parameterestimering, Cramer-Raos ingränsning av parametervariation. Systemidentifiering, "state-space sub-space"-metoden. Vibrationsprovning, sensorer och datainsamlingssystem. Experimentell modanalys i teori och praktik med dess utförande och möjliga fallgropar. Expansion av experimentellt funna egenmoder. Estimering av frekvensresponsfunktioner. Filter. Test med stegad sinusstimulus, svept sinus, brus- och transientexcitering. Korrelationskriterier. Verifiering, kalibrering och validering. Kalibrerings- och valideringsmetrik. Gauss-Newtons minimeringsmetod, regularisering, Levenberg-Marquardts metod. Överparametrisering, parameterhessian, Akaikes kriterie.

Organisation

Föreläsningar och övningar beskriver de använda teorierna. I datorövningar görs förtestplanering, testdatagranskning, modellkalibrering och modelllvalidering mha Matlab samt kommersiell mjukvara för FEM. Vibrationsprov utförs i lab.

Litteratur

Thomas Abrahamsson: Calibration and Validation of Structural Dynamics Models, Chalmers Applied Mechanics, Publication 2012-1, 2012

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella inlämningsuppgifter.Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.