Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IIN020 - Affärsjuridik och teknikföretagande
 
Ägare: ENTRE
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: B
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0100 Tentamen 5,0 p Betygskala: TH   5,0 p   20 Okt 2004 fm V   10 Jan 2005 em V,  15 Aug 2005 fm V

I program

TDESA TEKNISK DESIGN, Årskurs 4 (valbar)
TDATA DATATEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TDATA DATATEKNIK - Valfria kurser utanför inriktningarna, Årskurs 4 (valbar)
TKEFA KEMITEKNIK MED FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TITEA INFORMATIONSTEKNIK, Årskurs 3 (valbar)
TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 4 (valbar)
TTFYA TEKNISK FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TKBIA BIOTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
ENTRE Chalmers Entreprenörsskola, Årskurs 1 (valbar)
TKMTA KEMITEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TMASA MASKINTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TKMTL KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN), Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Ulf PetrussonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet krävs:
- att kursen är valbar på studentens linjetillhörighet
- samt att minst 80 poäng uppnåtts på denna linje.

Syfte

Kursen syftar till att förmedla utförlig kunskap om de lagar som är centrala för teknologibaserade företag, framförallt kontrakts-, handels-, marknads- och immaterialrätt.
Avsikten med kursen är särskilt att förmedla till studenten en grundläggande förståelse för den viktiga roll som juridiska verktyg (t.ex. bolag, kontrakt, immaterialrätter, standards osv.) spelar i kommersialiseringsprocessen av teknologiska framsteg.

Innehåll

Kursen består av två delar (3 resp. 2 poäng) som läses i ett sammanhang. Del 1 överensstämmer i sin helhet med Affärsjuridik (3p) som ingår som obligatorisk kurs på I-linjen.

Del 1 behandlar följande delmoment utifrån ett teknologiperspektiv:

- Avtalsrätt inkl. standardavtalsrätt
- Köprätt
- Krediträtt
- Ägande- och nyttjanderätt
- Associationsrätt
- Obeståndsrätt

Del 2 består av grunderna i marknadsrätt utifrån ett teknologiperspektiv.

Undervisningen består av en serie föreläsningar där de viktigaste/svåraste avsnitten berörs. Utöver föreläsningarna kompletteras resp. delmoment med övnings-/seminarieuppgifter där en mer praktisk problemhantering gås igenom. Uppgifterna är avsedda att lösas i arbetslag om 3-5 personer. Arbetslagen skall vid varje enskilt övningstillfälle vara beredda att föredra ett motiverat förslag till lösning. Uppgifterna, som är en del av examinationen, förutsätter således inte enbart närvaro vid övningstillfället utan även ett aktivt deltagande från deltagarna. I sammanhanget kan noteras att juridikens karaktär är sådan att vi lägger mindre vikt vid om arbetslagen kommit fram till rätt svar (om något sådant överhuvudtaget förekommer) utan koncentrerar oss på hur ni kom fram till svaret. Närvaro vid övningarna/seminarierna är obligatoriskt.

Organisation

Se innehåll.

Litteratur

Kurslitteratur bestäms vid kursstarten.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Utöver detta krävs som angivits ovan deltagande i övnings-/seminariövningar med godkänt resultat.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.