Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT033 - Allmän och oorganisk kemi  
General and inorganic chemistry
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
12,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64137
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Laboration 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    
0220 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0320 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   30 Okt 2020 fm J   07 Jan 2021 fm J,  18 Aug 2021 fm J

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Ulf Jäglid

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper motsvarande särskild behörighet.

Syfte

Kursen skall ge förstärkta och fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp och samband inom allmän och oorganisk kemi. Studenterna skall få träning i laborativt arbete, som skall ge en god grund för fortsatt praktiskt arbetet i kemi och kemitekniska ämnen.
Inledningsvis ska kursen ge en inblick i en kemiingenjörs yrkesroll samt göra studenten förtrogen med studiemiljön och de möjligheter och krav som högskolestudier ställer.

Kursen skall ge elementära kunskaper om atomens uppbyggnad, den kemiska bindningens teori, det periodiska systemets struktur, de allmänna lagarna för kemiska omsättningar, oorganiska reaktioner och molekylers och fasta ämnens struktur. Det laborativa arbetet skall ge träning i praktiskt arbete och lägga en grund till ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete. Laborationerna skall också ge träning i ansvarstagande, planering, instruktion och kommunikation.

Karriärplaneringsprojektet syftar till att öka medvetenheten om den egna rollen och de kompetenser som behövs för framtida yrkesliv samt till att öka förmågan att systematiskt bygga upp och dokumentera personlig utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förstå och redogöra för grundläggande kemiska begrepp och teorier samt att beskriva och reflektera över de begränsningar och antaganden under vilka dessa gäller.

- Visa god förmåga att självständigt utföra laborativt arbete.
- Uppvisa ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete.
- Visa grundläggande förståelse för ingenjörens yrkesroll.
- Skapa en bild av egna professionella styrkor och motvationsfaktorer som förberedelse inför yrkeslivet.

Innehåll

Kursen är indelad i en teoridel (6 hp), laborationskurs (4,5 hp) och en projektdel (1,5 hp). Teoridelen består av föreläsningar och övningar som behandlar

 • Nomenklatur
 • Reaktionsformler
 • Stökiometri och gaslagar
 • Allmän kemisk jämviktslära: Syror/baser, titreringar, buffertar
 • Atomens uppbyggnad
 • Kemiska bindningar
 • Molekylstruktur
 • Kemisk termodynamik: Entalpier och Gibbs fria energi
 • Deskriptiv oorganisk kemi: s-blocket, p-blocket och d-blocket
  Fasta tillståndets kemi: Metallstrukturer och grundstrukturer för enkla salter.

I den teoretiska delen av kursen ingår också ett grupparbete om p-blockets kemi som redovisas muntligen samt en datorintroduktion.

Den praktiska delen startar med brandövning. Den fortsätter sedan med laborationer som tar upp olika säkerhetsaspekter vid kemiskt laboratoriearbete. Detta följs av moment som tar upp grundläggande laboratoriekunskap såsom praktiskt handhavande av laboratorieutrustning, beredning och ställning av lösningar. Kursen innefattar också laborationer som behandlar kvantitativ analys, titrering och oorganisk reaktionslära.


I projektet karriärplanering ingår:


 •  Övningar kring individens
  starka sidor, intressen, värderingar, färdigheter och viktiga erfarenheter, görs
  både individuellt och i grupp.
 • Träning i att presentera sig
  muntligt och skriftligt inför en tilltänkt arbetsgivare.
 • Aktiviteter som rör
  näringslivssamverkan

Organisation

I kursen ingår lektioner, laborationer och projekt.

Litteratur

P. Atkins, Chemical Principles, W.H. Freeman & Co

J.W. Zubrick, The Organic Chem Lab Survival Manual, A Student s Guide to Techniques, Wiley

G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley

Examination inklusive obligatoriska moment

Den skriftliga examinationen består av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter där betyget 3, 4 och 5 ges på godkänt resultat. I laborationskursen ingår moment som varje student utför enskilt. För att erhålla godkänt på laborationskursen krävs godkända laborationsrapporter och godkänt deltagande. För godkänt på projektet inom karriärplanering krävs aktivt deltagande. För slutbetyg på kursen, som ges i skala 3, 4 och 5, krävs även närvaro på brandövning och vissa andra moment, vilka framgår av det material som delas ut vid kursstart.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.