Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK626 - Marknad och ekonomi  
Market and economy
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64136
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0220 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   29 Okt 2020 fm J_DATA   07 Jan 2021 fm J_DATA,  19 Aug 2021 em J_DATA

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Kaj Sunesson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Detta sker genom att, inom kursen, behandla marknader och marknadsföring samt grundläggande ekonomi.


Avsnitten om marknader ger studenten möjlighet att förstå viktiga områden som berör beståndsdelarna i en marknad, hur marknadens egenskaper påverkar förutsättningarna för produktutformning samt grundläggande modeller för hur marknadsarbete kan utformas.


De ekonomiska avsnitten syftar till att ge studenten möjlighet att lära sig grundläggande ekonomisk terminologi, ekonomiska samband och kalkylering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara grundläggande begrepp inom ekonomi och marknadsföring.
 • Kunna redogöra för och använda ekonomiska samband.
 • Redogöra för vad som är väsentlig information om marknader och marknaders förändring.
 • Beskriva hur marknadens egenskaper ger förutsättningarna för företagens verksamhet och deras produkter.
 • Redogöra för vad en marknadsplan är.
 • Utreda och förklara skillnader mellan olika typer av marknader.
 • Beskriva olika moment och aktiviteter i marknadsarbete samt koppla ihop utformningen av dessa med marknadens egenskaper.
 • Genomföra ekonomiska kalkyler för produkter, beslut och investeringar.
 • Tolka, värdera och beskriva företags ekonomiska, såväl internt som externt riktade redovisning.
 • Kunna reflektera över gruppdynamiska effekter vid projektgenomförande.

Innehåll

Tre områden kommer att vara centrala i kursen.
Det första av dessa handlar om marknadsarbetet kopplat till företags produktion. Marknadens egenskaper påverkar vad företaget kan göra och under kursen behandlas vad en marknad är. Olika typer av marknader och deras speciella egenskaper behandlas också. Olika sorters marknadsarbete tas också upp liksom hur detta kan anpassas till olika situationer.
En andra del bearbetar grundläggande ekonomiska termer och kalkyler för olika beslutssituationer. Området innehåller resultatplanering, bidrags- och självkostnadskalkyler samt investeringskalkyler.
Tredje delen behandlar ekonomisk redovisning och hur denna kan tolkas. Sambanden mellan resultat- och balansräkningar samt kassaflöden bearbetas samt nyckeltal och andra sätt att tolka redovisningen presenteras.
Under kursen genomförs normalt också näringslivsanknutna aktiviteter. 

Organisation

Kursens lärandeaktiviteter består av föreläsningar, övningar, seminarier, projekt och presentationer. Vissa inslag kan vara obligatoriska. Dessa anges i det detaljerade schemat som publiceras på kursens hemsida två veckor innan kursstart.
Under kursens gång ska ett projekt genomföras för att djupare bearbeta det teoretiska innehållet. Presentationen av projektet ska ske på det sätt som kursansvarig bestämmer lämpligt vid kursens start (muntligt, skriftligt, poster eller kombinationer). Även opponering på varandras projektgenomförande kan ske om kursansvarig finner det lämpligt.

Litteratur

Anges på kursens aktivitet två veckor innan kursstart.

Allt material, inklusive föreläsningar och övriga lärande-aktiviteter ingår i kursen och kan tas upp i examinationen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen har tre delar med två inrapporteringar till Ladok:

 1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska moment, såsom obligatoriska övningstillfällen.
 2. Genomförande av ett projekt i grupp samt
 3. Godkänt resultat på en tentamen.
För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Betyg ges i skalan underkänd 3, 4 och 5 baserat på tentamensresultatet.
Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.
Utrymme för alternativa examinationsformer i speciella fall finns.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.