Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK557 - Grundläggande corporate finance  
Foundations of corporate finance
 
Kursplanen fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTEM
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 59122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   13 Mar 2021 em J,  09 Jun 2021 em J,  20 Aug 2021 em J

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Gunnar Wramsby

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma förkunskapskrav som till det program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Ämnet ekonomi spänner över många delar, där teoretiskt ursprung och praktisk tillämpning kan vara vitt skilda mellan olika ämnesområden. Ett område som befinner sig i gränslandet mellan företagsekonomi, nationalekonomi och industriell ekonomi är Corporate Finance som har stark såväl teoretisk grund som frekvent praktisk tillämpning. Området är dessutom i sin tillämpning starkt kvantitativt med goda teoretiska resonemang. Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till ett av de snabbast växande, forskningsintensivaste och mest kvantitativa områdena inom ekonomi – Corporate Finance.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


-förstå corporate finance från ett kassaflödesperspektiv

-förstå konceptet med Capital Asset Pricing Model och portföljteori

-kunna beskriva beskriva teoretiska koncept såsom perfekta marknader, agentteori och optimal kapitalstruktur utifrån Modigliani Miller


Det innebär också att studenten förväntas ha följande färdigheter efter avslutad kurs

-kunna tillämpa olika lönsamhetsmetoder och deras begränsningar

-kunna tillämpa olika värderingstekniker baserade på kassaflöden

-kunna lösa finansiella problem i spreadsheet-miljö

-kunna utvärdera olika kapitalanskaffningsmöjligheter

-kunna bedöma etiska och ekonomiska vägval inom företag

Innehåll

Kursinnehållet består av

- Pengars tidsvärde

- Härledning av företags kapitalkostnad

- Värderingsmetoder

- Metoder för lönsamhetsbedömning och värdering

- Capital Asset Pricing Model och portföljteori

- Risk och avkastning

- Kapitalstrukturöverväganden i perfekta marknader och med hänsyn till skatt

- Utdelningspolitik

Organisation

Klassiska föreläsningar kring kursinnehållet

Litteratur

Berk/DeMarzo, Corporate Finance (Global edition), Pearson, latest edition

Examination inklusive obligatoriska moment

En individuell skriftlig fyratimmars tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.