Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBT320 - Kemi  
Chemistry
 
Kursplanen fastställd 2020-06-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: ZBASD
7,5 Förutbildningspoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Förutbildningsnivå
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 96112
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Laboration 1,5fup Betygskala: UG   1,5fup    
0220 Tentamen 6,0fup Betygskala: TH   6,0fup   12 Jan 2021 em L   18 Feb 2021 fm L   23 Aug 2021 fm J  

I program

ZBASD TEKNISKT BASÅR PÅ DISTANS, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Ulf Jäglid

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande som för programmet.

Syfte

Att ge fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri och livsmiljö. Kursen skall ge kunskaper motsvarande gymnasieskolans Kemi A.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursen skall ge studenten kunskaper i materiens byggnad, kemiska reaktioner och energiomsättningar. Kursen skall ge studenten färdigheter att planera, genomföra och redovisa experimentellt arbete samt att tillämpa gällande säkerhets-föreskrifter på laboratoriet. Kursen skall ge kunskaper motsvarande gymnasieskolans Kemi 1.

Innehåll

Kursen är indelad i en teoretiskt och en laborativ del.

Följande moment ingår:
 • Atomers och molekylers byggnad.
 • Periodiska systemet.
 • Växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia.
 • Kemiska bindningar och deras inverkan på ämnenas fysikaliska och kemiska egenskaper.
 • Stökiometri, reaktionsformler och kemisk jämvikt.
 • Starka och svaga syror och baser, neutralisation, pH och buffertverkan.
 • Oxidation och reduktion.
 • Drivkrafter för kemiska reaktioner: entalpi och entropi.
 • Organiska kemins viktigaste ämnesklasser och funktionella grupper.
 • Kretslopp och miljöfrågor.
 • Moderna material och industriella tillämpningar.
 • Experimentella undersökningar.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer.
Föreläsningar och övningar ges på distans. Laborationer genomförs dels på distans men normalt också vid två tillfällen på Campus.

Litteratur

Pilström, Wahlström m fl.: Modell och verklighet 1, Natur och Kultur.
Björk, Brolin m fl.: Formler och Tabeller, Natur och Kultur.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, både digitalt och på Campus, samt godkända laborationer. Slutbetyg: U, 3, 4 eller 5.

Avslutad kurs motsvarar till djup och innehåll minst gymnasieskolans kurs Kemi 1.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.