Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE095 - Fysik  
Physics
 
Kursplanen fastställd 2020-06-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: ZBASD
18,0 Förutbildningspoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Förutbildningsnivå
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 96114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Tentamen, del A 7,5fup Betygskala: TH   7,5fup   30 Okt 2020 fm L   07 Jan 2021 fm L,  24 Aug 2021 em L  
0220 Tentamen, del B 6,0fup Betygskala: TH   6,0fup   16 Mar 2021 em L,  07 Apr 2021 fm L,  26 Aug 2021 em L
0320 Tentamen, del C 4,5fup Betygskala: TH   4,5fup   25 Maj 2021 fm L

I program

ZBASD TEKNISKT BASÅR PÅ DISTANS, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Arto Heikkilä

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse för grundläggande fysikaliska samband samt ge en god grund för fortsatta studier inom teknisk högskola.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • tydligt redovisa sina problemlösningar på ett fullständigt och strukturerat sätt.
 • frilägga stela kroppar, ställa upp jämviktsekvationer, tillämpa rörelselagarna och utnyttja energiprincipen.
 • redogöra för de viktigaste begreppen, principerna och terminologin inom elektromagnetism.
 • tillämpa storheterna elektriskt fält och magnetfält i problem som rör elektrisk- och magnetisk kraftverkan, samt partikelrörelse i närvaro av fält.
 • tillämpa Kirchhoffs lagar, Ohms lag och Joules lag i problem som rör elektriska likströmskretsar, samt Lenz lag och Faradays lag i induktionsproblem.
 • redogöra för termodynamikens grundläggande principer.
 • redogöra för viktiga fysikaliska begrepp som termisk verkningsgrad, resonans, interferens och diffraktion.
 • tillämpa linsformeln och beräkna förstoring samt konstruera strålgång.
 • redogöra för de fysikaliska mekanismerna bakom atomkärnans och atomens uppbyggnad samt radioaktivitet.

Innehåll

Delkurs A, LMA 538 0109, 7,5 hp: Newtons lagar, kraftgeometri, friläggande av kroppar och delar av kroppar, moment, tyngdpunkt, jämvikt med och utan friktion, rörelselagar och partikeldynamik d.v.s. hastighet, acceleration, kinematik och kinetik. Fullständig lösning av jämviktsproblem med hjälp av kraft- och momentekvationer. Värme, temperatur, termodynamikens huvudsatser, densitet och tryck. Cirkulär centralrörelse, sammansatt rörelse, arbete, energi och effekt, energiprincipen. Grundläggande begrepp inom hållfasthetslära: spänning, töjning och elasticitet.

Delkurs B, LMA538 0209, 6,0 hp: Grundläggande begrepp inom elektromagnetism (laddning, ström, potential, spänning, energi, effekt, elektrisk fältstyrka, magnetisk flödestäthet, magnetiskt flöde); kretselement (spänningskälla, ledare, resistor, kondensator, induktor); likströmskretsar (Kirchhoffs lagar, Ohms lag, Joules lag, RC-krets, LR-krets); elektrisk- och magnetisk kraftverkan (elektriskt fält, magnetfält, partikelrörelse i närvaro av fält); induktion (Lenz lag, Faradays lag); funktionsprincip för linjär likströmsmotor och linjär likströmsgenerator. Användning av Matlab som beräknings- och grafritningshjälpmedel.

Delkurs C, LMA538 0309, 4,5 hp: Mekaniska svängningar, vågutbredning, mekaniska vågor, elektromagnetiska vågor, interferens och diffraktion, geometrisk optik, partikel-vågdualiteten, atomer och spektra, atomkärnans struktur, kärnreaktioner, kärnenergi.

Organisation

Kursen består av 3 delkurser. Kurserna omfattar föreläsningar och övningar som ges på distans. I delkurserna B och C förekommer även laborationer vilka genomförs dels på distans men också på Campus vid två tillfällen, ett vardera för delkurserna B respektive C.

Litteratur

 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, teoribok (Natur och kultur)
 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, övningsbok (Natur och kultur)
 • Utdelat material

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination baseras på skriftlig tentamen, både digitalt och på Campus, samt godkända laborationer för varje delkurs, betygsskala TH. För att erhålla slutbetyg i fysik krävs godkänd tentamen på samtliga delkurser och att samtliga laborationer är godkända. Betygsskalan för slutbetyg i fysik är 3, 4 och 5.

Avslutad kurs motsvarar till djup och innehåll minst gymnasieskolans kurs Fysik 2.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.