Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK571 - Teknikens etik  
Ethics and technology
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99128
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Hemtentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Karl de Fine Licht

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas förståelse för den etiska problematik som aktualiseras när teknologier utvecklas och tillämpas. Studenterna tränar på att ett systematiskt och nyanserat sätt resonera och komma fram till välgrundade svar på frågor rörande hur samhället och individen bör agera vid utveckling och tillämpning av olika teknologier. Tyngdpunkten i kursen består i att analysera en rad olika fall med hjälp av bland annat normativ teoribildning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-    Identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, etiska problem som förekommer på teknologins område.
-    Tillämpa grundläggande moralfilosofiska teorier och begrepp på ett adekvat sätt på existerande etiska problem.
-    Bedöma hållbarheten och relevansen hos argument som framförs i debatten kring etik och teknik, argumentera för olika möjliga positioner i dessa debatter samt ta ställning till dessa frågeställningar på ett välunderbyggt och transparent sätt.
-    Redogöra för allmänt vedertagna och generiska forskningsetiska och professionsetiska förhållningssätt och riktlinjer.  
-    På ett nyanserat sätt reflektera över sin kommande yrkesroll ur ett etiskt perspektiv.

Innehåll

Teknikens etik är enkelt uttryckt studiet av de etiska problem och möjligheter som uppkommer vid utvecklandet och tillämpandet av teknologier. Under kursen utvecklar studenterna sin kunskap om vad samhället respektive individen bör göra när vi står inför möjligheten att framställa och implementera ny teknologi. Genom att undersöka vilka positioner som finns i olika samhällsdebatter om teknologier och vad dessa implicerar, tränar studenterna på att känna igen och formulera etiska problem, hitta problem i nuvarande lösningsförslag och formulera egna preliminära svar på de uppkomna problemen. Vi använder oss av normativ teoribildning som till exempel rättighetsetik, pliktetik, dygdetik och konsekvensbaserad etik men också av andra argumentationsanalytiska verktyg för att förstå och utveckla de resonemang som förs. De etiska problemställningarna specificeras genom att vi använder oss av konkreta exempel från dagsaktuella debatter och forskningsområden.

Teman som särskilt kommer att uppmärksammas under kursen är:
-    Ansvarsfördelning: samhälle och individ.
-    Professionsetik och forskningsetik.
-    Klassisk normativ etik, risketik och tillämpad etik.
-    Moralens förutsättningar och moralisk metodologi.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom diagnostiska tester, seminarier, grupparbeten, kamratgranskningar och en hemtentamen. 

Betygen är: F, 3, 4, 5

För 3 krävs ett godkänt resultat på alla de diagnostiska testerna, alla grupparbetena, alla kamratgranskningarna och en aktiv närvaro vid alla seminarier.

För betyg högre än 3 krävs ett betyg som är högre än 3 på hemtentamen. 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.