Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS120 - Sjörätt och ship management  
Maritime law and ship management
 
Kursplanen fastställd 2020-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81123
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Inlämningsuppgift, del A 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp    
0220 Tentamen, del B 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp   16 Jan 2021 fm L   09 Apr 2021 fm L,  27 Aug 2021 em L

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Daniel Eriksson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MMS095 Handelsrätt

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om de regelverk som styr fartyg och rederiverksamhet samt kunskap om några av de vanligast förekommande standardavtal som används inom ship management och befraktning. Syftet är också att träna rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tolka och tillämpa lagstiftning, andra regelverk och rättsliga principer som omfattas av kursens innehåll, samt upprätta, tolka och analysera effekten, främst vad gäller funktion, kostnad och risk, av de standardavtal som behandlas i kursen. Studenten skall även kunna lösa juridiska problem genom att tillämpa juridisk metod.

Innehåll

Fartyg, nationalitet, registrering. Farvatten och zoner.
Fartygssäkerhet och sjöfartsskydd. Regelefterlevnad.
Redaransvar (inklusive förorening) och ansvarsbegränsning.
Ship management.
Sjöarbetsrätt.
Bärgning, Gemensamt haveri och bogsering
Certepartier.
(Hållbar sjötransport)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, inlämningsuppgifter, handledningstillfällen samt instuderingsfrågor.

Litteratur

Informationen finns på kurshemsidan i Canvas

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom inlämningsuppgifterna samt en avslutande digital tentamen


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.