Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS110 - Miljöledning inom logistik och sjöfart
Environmental management in logistics and shipping
 
Kursplanen fastställd 2020-02-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81121
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Tentamen, del A 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   04 Jun 2021 fm L,  23 Aug 2021 em L
0220 Projekt, del B 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Kent Salo

  Gå till kurshemsida

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att öka studentens kunskap om hållbar utveckling och transporters miljöpåverkan, med särskilt fokus på skillnader mellan de olika transportslagen. Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap om hållbar utveckling, miljöpåverkan, styrmedel, nationella och internationella regelverk samt företagspolicy, för att kunna hantera miljöfrågor i logistikföretag och rederiers dagliga verksamhet. Genom sådan kunskap kan morgondagens transportkedjor planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dessa kunskaper inkluderar till exempel utsläpp av föroreningar till luft och vatten, regelverk samt tekniska, organisatoriska och strategiska anpassningar för att nå hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara begreppet hållbar utveckling och ge exempel på hur sjöfart och andra transportslag förhåller sig till detta.
- Tillämpa metoder för analys av hållbarhet.
- Förklara orsak-verkan kedjor för sjöfart och andra transportslags påverkan på miljön samt diskutera hur åtgärder ändrar denna påverkan.
- Beskriva principer för miljöledningssystem och verktyg för miljöarbete i företag.
- Relatera  miljöpåverkan från transporter till ett större systemperspektiv, inkluderande etiska frågeställningar.
- Förklara huvudsakligt innehåll i de regelverk som styr sjöfarten och andra transportslags miljöpåverkan.
- Utvärdera och jämföra företags miljöarbete.

Innehåll

Kursens innehåll skall spegla tre övergripande ämnen; 1) miljökunskap, 2) miljöledning och hållbar utveckling samt 3) regelverk och styrmedel. Dessa ämnen behandlas huvudsakligen via områdena:

- Hållbar utveckling generellt och specifikt för sjöfart och andra transportslag, samt metoder för analys.
- Sjöfartens utsläpp till vattnet och påverkan på havet och bottnarnas ekosystem.
- Luftemissioner och dess påverkan på hälsa och miljö.
- Nationella och internationella regelverk.
- Miljöteknik och ekonomiska styrmedel för att minimera transporters miljöpåverkan.
- Transportnäringens syn på hållbar utveckling och miljöfrågor.
Innehållet i kursen kopplar främst till FNs hållbarhetsmål:

13 Bekämpa klimatförändringar

14 Hav och marina resurser

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar samt projektuppgifter där seminarier och inlämningsuppgifter ingår. För godkänt krävs fullgjorda projektarbeten samt närvaro under seminarier och gästföreläsningar. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Litteratur

- Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation (2016). Andersson, Brynolf and Lindgren editors. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Litteratur och material som publiceras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A examineras genom skriftlig tentamen. Det maximala antalet poäng på den skriftliga examen är 50 poäng, men projektarbete del B (se nedan) kan ge 0-6 bonuspoäng. Vid värdering av tentamensresultat används betygsskalan 3-5 samt underkänd.

Del B är ett projektarbete som handlar om miljöarbete och miljöledningssystem i företag. Detta projekt redovisas genom muntlig presentation och i en rapport. Obligatoriska moment är deltagande i seminarium och redovisningar. Detta arbete kan ge 0-6 bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Eventuella bonuspoäng får användas för att nå betygen 4 och 5, men bonuspoängen kan inte användas för att bli godkänd.

För slutbetyg krävs godkänd tentamen (del A) och godkänt projektarbete (del B), samt närvaro vid obligatoriska seminarier, presentationer och gästföreläsningar. Betygsskalan U, 3-5 används för slutbetyg och styrs av tentamensresultatet samt eventuella bonuspoäng från del B.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.