Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME031 - Mekanik - dynamik  
Mechanics - dynamics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55137
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0210 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   28 Okt 2020 fm J   07 Jan 2021 fm J,  27 Aug 2021 fm J

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Peter Möller

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik, speciellt linjär algebra, differentialekvationer och integraler.
Mekanik, speciellt statik.

Syfte

Huvudsyftet är att studenterna skall förstå och kunna tillämpa den klassiska mekanikens lagar och begrepp på grundläggande ingenjörsproblem. Detta innefattar att lösa enklare dynamikproblem samt bedöma rimligheten i lösningen. I kursen övas abstrakt tänkande, matematiskt modellbyggande och numeriska lösningsmetoder genom Matlab.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva och beräkna sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid partikelrörelse samt vid plan stelkroppsrörelse.
  • Frilägga, ställa upp och lösa Newtons 2:a lag på plana problem. Redogöra för begreppen kinetisk energi, potentiell energi och arbete samt sambanden mellan dem.
  • Tillämpa energibetraktelser för att lösa enklare dynamiska problem.
  • Tillämpa begreppen rörelsemängd och rörelsemängdsmoment för partikelsystem och stela kroppar.
  • Ställa upp och lösa enfrihetsgradssystem för fria och påtvingade svängningsproblem; med eller utan dämpning.
  • Förklara begreppet masströghetsmoment och beräkna dessa för stela kroppar med användning av formelsamling och parallellförflyttningssatsen.
  • Lösa problem där rak eller sned central stöt förekommer.
  • Lösa dynamikproblem numeriskt genom Matlab.
  • Beskriva och beräkna sambanden mellan läge, hastighet och acceleration vid partikelrörelse samt vid plan stelkroppsrörelse.

Innehåll

Partikeldynamik: Kinematik. Newtons lagar. Arbete, energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment och lagarna för dessa, speciellt konserveringslagar. Svängningsrörelse. Partikelsystem. Stelkroppsdynamik: Masströghetsmoment. Rotation kring fix axel. Allmän plan rörelse. Stötproblem.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar, projekthandledning samt s.k. räknestugor. Kursen är den tredje i ett block bestående av tre kurser.  I årkusrs 1 ges kurserna Statik och hållfasthetslära (lp3) och  Hållfasthetslära (lp4).

Litteratur

Mekanik, Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Studentlitteratur, 2013. Formelsamling i mekanik, M.M. Japp, Inst. för teknisk mekanik


 

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (6,0hp), en projektuppgift med Matlab (1,5hp) och  övningsskrivningar som kan ge bonus till tentamenSidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.