Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO955 - Juridisk introduktionskurs  
Introduction to law
 
Kursplanen fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 68116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   13 Jan 2021 fm L   09 Apr 2021 em L,  24 Aug 2021 em L

I program

MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPWPS TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Christer Bengtsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska B

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att säkerställa grundläggande juridiska kunskaper och anpassade färdigheter i juridisk metodik för Chalmers studenter med inriktning på deras framtida yrkesverksamhet på beslutande tjänstenivå och i projektledaransvar.
Målsättningen med kursen blir, med utgångspunkt från syftet, att studenten efter avslutad kurs har tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper om och har förståelse för juridiska förhållanden som rättssystemet, centrala lagstiftningar, etik samt teknik- och företagsspecifika juridiska sakrättsförhållanden, samt att i begränsad omfattning kan tillämpa juridisk metodik i faktiska affärssituationer såväl som för att säkerställa lagefterlevnad/andra krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Redogöra för vanliga juridiska uttryck, termer på svenska och/eller latin samt det svenska rättssystemets uppbyggnad, funktion och innehåll (LM 1).
Redogöra för skillnaderna mellan civilrätt, förvaltningsrätt och offentligrätt (straffrätt) olika funktioner och tillämpning (LM 2).
Redogöra för juridisk metod och praktiskt kunna tillämpa grundläggande delar av avtals- och köprätt, förvaltningsrätt, fastighetsrätt, krediträtt såsom skuldebrev, fordringsrätt, pant, borgen andra säkerheter, sakrätt, obestånd omfattande utsökning- och konkurs i samband med exekutiv försäljning och immaterialrätt gällande upphovsrätt, varumärke- och patenträtt, (LM 3).
Redogöra tillämpning och syftet med branschavtal (LM 4).
Redogöra för systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande arbetsrättslig systematik dess olika funktioner och villkor gällande näringsidkare, arbetstagare, företagsledning, konsulter, samt kunna bedöma sina begränsningar och när det föreligger behov av extern juridisk expertis (LM 5).

Innehåll

Block 1: Grundläggande om juridik och juridisk metod
Grundläggande om juridik och juridisk metod, hållbarhet och etik
Grundläggande om rättsordningen, rättsprocessen, rättskällor, domstolsprocesser, ansvarsfrågor; juridiska ansvar civilrättsligt och offentligrättsligt. Vidare om etik och moral i juridiskt perspektiv. De olika formerna av rättssubjekt, associationsrätt, avtalsrätt, fullmakters olika former och dess gränser.

Block 2: Avtalsrätt, köprätt och affärsjuridik
Praktiskt tillämpning av juridisk metod avseende avtals- och köprätt, förvaltningsrätt, fastighetsrätt, krediträtt såsom skuldebrev,
fordringsrätt, pant, borgen andra säkerheter, sakrätt, obestånd
omfattande utsökning- och konkurs i samband med exekutiv försäljning. Vidare
immaterialrätt gällande upphovsrätt, varumärke- och patenträtt,avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, immaterialrätt i fråga om upphovsrätt, varumärke- och patenträtt, försäkring och skadeståndsrätt.

Block 3: Arbetsrättsliga subjekts rättigheter och skyldigheter
Vanligt förekommande branschavtal dess syfte, parter och tillämpning.
Systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande arbetsrättslig
systematik dess olika funktioner och villkor gällande näringsidkare, arbetstagare, företagsledning, konsulter, samt kunna bedöma sina begränsningar och när det föreligger behov av extern juridisk expertis.

Kursens omfattning
Kursens omfattning sätter ramarna för kursinnehållets bredd och djup. Några områden som inte berörs i kursen är t ex marknadsrätt, import/export och tullfrågor. Kursbeskrivning tillhandahålls vid kursstart på kurshemsidan och detta korresponderar med schemat i Time-Edit

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarieuppgifter.
Kursen kan komma att genomföras av flera tekniklektorer alternativt externa gästföreläsare vilka samordnas i förhållande till kursens innehåll och utformning.

Litteratur

Malmströms Civilrätt, reviderad av Christina Ramberg, senaste upplagan.
Civilrätt övningsbok, Stefan Zetterström, senaste upplagan.
Arbetsrättens begrepp A-Ö 2019, Agneta Bern, Helene Sjöman, Lars Åhnberg AB 2019.
Arbetsmiljö 2019, Lars Åhnberg AB 2019.
Arbetsrätt 2019, Lars Åhnberg AB 2019.
Komplettering av övrig litteratur kan komma att ske.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.
Kursen innehåller vissa obligatoriska moment samt inlämningsuppgifter.
För att erhålla slutbetyg för kursen krävs godkänt både avseende skriftlig tentamen och inlämningsuppgift/er. Tillåtet material på tentamen:
Lagtextsamling, litteratur, personliga anteckningar och undervisningsunderlag i form av Power Point.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.