Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO631 - Fördjupningskurs i sjöfartens marknader  
Advanced project in shipping markets
 
Kursplanen fastställd 2021-01-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81120
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 5
Max antal deltagare: 5
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Martin Larsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

LNC342 Sjöfartens marknader eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar ge studenten fördjupade kunskaper om sjöfartens marknader och de faktorer som påverkar dessa.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Ingående analysera de fyra sjöfartsmarknaderna (fraktmarknad, nybyggnation, andra hands marknad och skrotmarknad) och relatera påverkansfaktorer till upp och nedgångar i marknadscyklerna såväl långa, korta som säsongsfluktuationer samt tillfälliga marknadschocker så som naturkatastrofer, krig och missväxt.
- Göra en prognos för trolig marknadsutveckling med hjälp av tillgångs- och efterfrågemodellerna för sjöfart.
- Analysera hur sjöfartens aktörer påverkas inom sjöfartsklustret i förhållande till sjöfartsmarknadernas upp- och nedgångar. 
- Analysera en av sjöfartsmarknaderna (valfri) utifrån globala hållbarhetsmålen 7, 14, 15.

Innehåll

- Sjöfartsmarknaderna: frakt, nybyggnation, skrotning, köp&sälj.
- Marknadscykler och dess påverkansfaktorer. 
- Modeller för tillgång och efterfrågan inom sjöfart.
- Maritima klusteraktörer.

Organisation

1) Inledande föreläsning
2) Individuellt projektarbete med handledning.
3) Presentation

Projektarbetets utformning beslutas i samråd mellan studenter och lärare vid kursstart. Studenterna förväntas ta stort initiativ och vara drivande i såväl projektets utformande som genomförande. Ramarna för projektet skall vara att läromålen för kursen uppnås med inslag av nutida marknadsinformation. Valt projektarbete skall kunna presenteras muntligt och skriftligt. Exempel på projektarbete kan vara att skapa egen kurslitteratur i ämnet som kan användas på Sjöfart och Logistik-programmet, genomföra marknadsundersökning eller göra en föreläsningsserie i videoform.

Litteratur

Journal of Maritime Economics & Logistics

Examination inklusive obligatoriska moment

1) Godkänt projektarbete (skriftligen och muntligen)
2) Aktivt deltagande på obligatoriska moment


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.