Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK710 - Organisation och ledarskap  
Organization and leadership
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81112
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 100

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: UG   7,5hp    

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatorisk)
TSLOG SJÖFART OCH LOGISTIK, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Peter Almström

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom ämnesområdena organisation och ledarskap, samt ge en inblick i hur kunskaperna kan tillämpas i ett praktiskt sammanhang. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom organisationsteori, processteori, motivationsteori, gruppdynamik, organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap och förändringsledning, samt organisationskultur. Detta ger studenten förståelse för såväl individ-, grupp- som ledarperspektivet i organisationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva och exemplifiera olika organisationsteorier
- beskriva olika organisationsformer
- redogöra för lednings- och styrningsprinciper
- jämföra olika ledarskapsmodeller
- förklara gruppdynamik och teamutveckling
- förklara motivationsteori
- reflektera över jämlikhetsaspekter på organisering av arbete
- beskriva organisatorisk och social arbetsmiljö
- beskriva organisationskultur och lärande organisation
- förklara olika processteorier

Innehåll

- Organisationsteori
- Organisationsformer
- Ledarskap och förändringsledning
- Motivationsteorier
- Makt och jämlikhet
- Gruppdynamik och teamutveckling
- Beslutsfattande i organisationer
- Lärande och lärande organisation
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Organisationskultur
- Processteorier

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, seminarier och övningar. Seminarierna och laborationer är obligatoriska och används för att underlätta och fördjupa förståelsen av materialet som presenteras på föreläsningarna. Specialister från akademin och industrin kommer att deltaga i kursen. 

Litteratur

Jacobsen D.I. och Thorsvik J., "Hur moderna organisationer fungerar", Fjärde upplagan, Studentlitteratur, 2014.
Kompletterande artiklar och skrifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuellt seminariedeltagande, seminarieinlämningar, granskning av seminerieinlämningar och deltagande i övningar utgör basen för examinationen. 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.