Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK452 - Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer  
Learning and leading in dysfunctional organizations
 
Kursplanen fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPLOL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Teknik och lärande
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 40122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp   Kontakta examinator,  07 Apr 2021 em J,  17 Aug 2021 fm J
0216 Inlämningsuppgift 6,0hp Betygskala: UG   6,0hp    

I program

MPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatorisk)
KPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Jan Wickenberg

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Leda individ och grupp (CIU226) eller motsvarande, eller arbetslivserfarenhet (minst en vecka) från en organisation med fler än 10 medlemmar.

Syfte

Kursen avser att förbereda studenterna för att framgångsrikt kunna utveckla arbetet i det slag av arbetsplats som kan kännetecknas av beskrivningar som 'ineffektiv', 'full av politik', eller där 'ledningen bryr sig inte om verkligheten'. Genom att låta studenten lära sig hur man identifierar och påverkar intressen och beteenden i en dysfunktionell organisation syftar kursen till att öka studentens förmåga att lära och leda i organisationer generellt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
 • förstå, förklara och förhindra uppkomsten av organisatoriska dysfunktionaliteter
 • analysera och utveckla sitt eget beslutsfattande
 • värdera en situation och byta mellan olika kommunikations- och ledarstilar
 • reflektera över sina egna styrkor och svagheter
 • leda sig själv, tex att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens
 • göra bedömning utifrån samhälleliga, etiska och hållbarhetsmässiga aspekter
 • utforma lärande- och samverkansstrategier
 • beskriva och använda centrala projektledningsbegrepp och projektledningsverktyg

Innehåll

Det huvudsakliga perspektivet i kursen är det konstruktivistiska anslaget i en intressentanalys, dvs att betrakta organisationen som en arena för individer och grupper (både i och utanför organisationen) med intressen som ibland inte är samstämda, antingen med varandra eller med organisationens övergripande syfte. Följande teman ingår:
 • Organisationen som arena för samarbete och konkurrens
 • Projektbaserade organisationer och projektledning
 • Organisationens omgivning
 • Ledarskap och makt
 • Kommunikation och beslutsfattande
 • Organisatoriskt lärande och problemlösning
 • Organisationsförändring, inklusive hållbar utveckling
 • Organisatorisk politik, mobbning och diskriminerande behandling
Observera att kursen inte kan ingå i en examen samtidigt med IPR010, IPR011, IBB135 eller IBB136.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops och är organiserad i två moduler;
Grundläggande projektledning (1,5 hp) och Dysfunktionella organisationer (6 hp).

Litteratur

Kursbok. Journalartiklar och texter från Chalmers Bibliotek eller hand-outs.

Examination inklusive obligatoriska moment

Modulen Grundläggande projektledning examineras med tentamen med betygsskala U/G.
Modulen Dysfunktionella organisationer examineras med inlämningsuppgifter. Betygsskalan för dessa är U/G.
Slutbetyg sätts som en sammanvägning av resultaten inom de båda modulerna. För slutbetyget används betygsskalan U, 3, 4 och 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.