Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT331 - Reaktorprocesser
Processes in reactors
 
Kursplanen fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64133
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   19 Mar 2021 em J,  10 Jun 2021 em J,  20 Aug 2021 em J
0212 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Derek Creaser

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi, LKT053; Allmän och oorganisk kemi, LKT032; Industriell kemi, LKT084.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om kemiska reaktorer, både vad gäller fysikalisk-kemiska faktorer (som reaktionshastighet, reaktionsordning och mekanismer) liksom olika reaktortyper (som ideal tank och ideal tub). Laborationer och projektarbeten behandlar industriella kemiska processer, och skall ge träning i planering, instruktion och rapportering som förberedelse för yrkeslivet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna genomföra grundläggande beräkningar för dimensionering av kemiska reaktorer. Studenterna skall få förståelse för tillämpad fysikalisk kemi med fokus på kemiska reaktionsförlopp, kunna ställa upp och använda material- och värmebalanser samt dimensionera olika ideala reaktortyper. De kommer också att kunna bestämma kinetiska parametrar och utgå från dessa vid reaktorberäkningar.

Innehåll

Teoridelen består av föreläsningar och övningar som behandlar:
Grundläggande begrepp inom kemisk kinetik och reaktionsteknik.
Material- och värmebalanser i kombination med kemisk reaktion för en process.
Experimentell metodik och utvärderingsmetoder för att studera kemiska reaktioner.
Olika ideala reaktortyper, deras driftförhållande, kapacitet och designekvationer.
Kollisionsmodellen och reaktionsmekanismer. Katalys.
Dimensionering av isoterma och icke-isoterma reaktorer.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, projekt och laborationer. Kursen är indelad i en teoridel (4,5 hp) samt en laboration/projektdel (1,5 hp).

Litteratur

P.W. Atkins, Chemical Principles, Freeman, P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press, G.W. Roberts, Chemical Reactions and Chemical Reactors, John Wiley & Sons (2009), G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i form av en skriftlig tentamen bestående av teori- och problemlösningsuppgifter. För godkänd kurs krävs även godkänt på laboration/projektdelen av kursen. Slutbetyg i skala 3-5 ges baserat på tentamen. För betyg 3 krävs minst 40% av både kemisk kinetik och reactionsteknik delar av tentamen. För betyg 4 och 5 krävs 60 resp. 80% av tentamens totala poängtal.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.