Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AFT077 - Form och teknik  
Architectural technology
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45132
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Inlämningsuppgift, del A 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    
0212 Laboration, del B 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0312 Konstruktionsövning + lab, del C 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Peter Lindblom

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

Syfte

Kursen är en introduktion till den del av arkitektutbildningen som behandlar en byggnads gestaltning och funktion i samspel med materialval och tekniska system. Kursen är uppbyggd kring tre moment:
- Konstruktionslära
- Arkitekturens material
- Byggteknik och byggande

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

KONSTRUKTIONSLÄRA (4,5 hp) (del A: Inlämningsuppgift):
Redogöra för konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband.
Redogöra för hur delarna i en bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära horisontell och vertikal last (gravitation och vind).
Skissa yttre kraftbalanser och inre kraftmönster och tillämpa dessa som uttrycks-medel i en utformningsprocess.
Analysera konstruktiva utformningar med avseende på stabilitet och styvhet och styrka.
Uppvisa en grundläggande repertoar av arketyper inom konstruktion, uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan kraftmönster och konstruktioners uttryck har undersökts.

ARKITEKTURENS MATERIAL (1,5 hp) (del B: Laboration):
Redogöra för ett studerat byggnadsmaterial i termer av: arkitektoniskt uttryck, arter och typer, strukturer och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, miljöpåverkan samt för hur materialet kan ingå i konstruktion och arkitektur.

BYGGTEKNIK OCH BYGGANDE (1,5 hp) (Del C: Konstruktionsövning + laboration):
Redogöra för en enkel byggnads stomme och klimatskal.
Tolka enkla byggnadsritningar.
Redogöra för det praktiska genomförandet av en enkel byggnad.

Innehåll

KONSTRUKTIONSLÄRA
Byggnader som bärande system
Kroppar, strukturer och krafter
Arkitekturens strukturer

MATERIALLÄRA
Materialet trä

BYGGTEKNIK OCH BYGGANDE
Introduktion till träbyggnadsteknik
Praktiskt byggande i skala 1:1

Organisation

KONSTRUKTIONSLÄRA
Föreläsningar, seminarier och arbete med egen lärobok

MATERIALLÄRA
Föreläsningar och arbete med materiallåda

BYGGTEKNIK OCH BYGGANDE
Praktiskt byggande och arbete med processdagbok

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

KONSTRUKTIONSLÄRA
Redovisning av uppgifter vid seminarier och konstruktionsprovning
Aktivt deltagande vid litteraturseminarium
Redovisad och examinerad lärobok i konstruktion

MATERIALLÄRA
Närvaro vid materialföreläsningar
Redovisad materiallåda
Materialexamination

BYGGTEKNIK OCH BYGGANDE
Genomförda byggövningar
Redovisad och examinerad processdagbok

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.