Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LSP305 - Teknisk kommunikation 2
Technical communication 2
 
Kursplanen fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64113
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 3,0hp Betygskala: TH   1,5hp 1,5hp   11 Jan 2021 fm L,  08 Apr 2021 em J,  23 Aug 2021 fm J

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Magnus Gustafsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

CIU200 - Teknisk kommunikation 1

Syfte

Kursen Teknisk kommunikation 2 syftar till att förbereda kemiingenjörsstuderande för den intensiva kommunikationssituation de ställs inför i sin framtida yrkesroll som högskoleingenjörer i Sverige eller utomlands, samt att förbereda studenterna för samarbetsintensiva situationer som kräver mycket goda kommunikationsstrategier även under utbildningstiden. Ett övergripande syfte är därför att de studerande ska kunna reflektera kring språk och kommunikation för ett livslångt lärande. En av kursens pedagogiska grundtankar är att de studerandes kunskaper ska fördjupas genom att arbeta med teknisk kommunikation integrerat med kemiämnen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • skriva effektiva akademiska texter, t. ex. sammanfattning och/eller laborationsrapport, på bra engelska vad avser språkriktighet, form och stilistik.

 • kritiskt läsa och analysera akademiska och vetenskapliga texter inom sitt utbildningsområde.

 • presentera vetenskapligt innehåll muntligt med syfte att undervisa, förklara och argumentera i relation till problemlösning.

 • ge konstruktiv kritik i syfte att förbättra kollegors skriftliga och muntliga kommunikation genom kamratrespons.

  Innehåll

  Teknisk kommunikation 2 är den första delkursen av kurserna i Teknisk kommunikation på kemiingenjörsprogrammet som genomförs på engelska. Kursen ger träning i muntlig och skriftlig färdighet, presentationsteknik och skrivande. Under läsperiod 2 består kursen i stor utsträckning av träning i språkfärdighet och grammatik baserat på generella texter, och träningen kopplas till arbete med teknisk eller vetenskaplig text från kemiområdet.  Under läsperiod 3 fokuseras arbetet främst på muntliga och skriftliga uppgifter i samverkan med en kemikurs. I samband med textproduktion används ett processinriktat förhållningssätt till skrivande. Detta innebär att texten bearbetas i flera steg samt att kamratrespons och förmåga att analysera sin egen text är viktiga verktyg för att utveckla text.

  Organisation

  Kursen kräver aktivt studentdeltagande och bygger på såväl individuellt arbete som arbete i grupp. Delkursen genomförs över läsperiod 2 och 3 i årskurs 2. Under de två läsperioderna ges kursen i seminarier om två eller fyra timmar fördelat under läsperioderna. Seminariets utformning varierar med kursens utveckling och omfattar seminariediskussioner och språkhandledning, samt muntlig presentation.

  Litteratur

  EngOnline. English grammar online tool


  Chalmers Writing Guide. Tillgänglig online


  Write Reports for Science and Engineering (WRiSE). Tillgänglig online


  En engelsk 'Learner's Dictionary' såsom Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (ISBN 978 1405 02526 3), eller motsvarande


  Mycket av kursens material förmedlas via kursaktiviteten i lärplattformen Canvas.


  Rekommenderat material: Write Reports for Science and Engineering (WRiSE), tillgänglig på http://www.usyd.edu.au/learningcentre/wrise/home.html


  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen Teknisk kommunikation 2 för kemiingenjörsprogrammet är en graderad kurs. Kursen omfattar obligatoriska inlämningsuppgifter med betygsskala U och G eller U, 3-5. Betyg baseras på text för en allmän publik, obligatoriska inlämningsuppgifter, seminarieuppgifter samt presentationer under kursens gång. I de uppgifter som integreras med andra ämnen på programmet gäller att integrationen omfattar samläsning med gemensam examination men enskild bedömning och gradering.


 • Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.