Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT105 - Organisk kemi  
Organic chemistry
 
Kursplanen fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
12,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   11 Jan 2021 em J   08 Apr 2021 em J,  19 Aug 2021 fm J
0210 Laboration, del A 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0310 Laboration, del B 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Gunnar Westman

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Allmän och oorganisk kemi, LKT032.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om organiska föreningars struktur, reaktioner, molekylspektroskopi och organiska syntesmetoder. Praktisk erfarenhet av syntesarbete i både makro och mikroskala, rening och analys ges inom ramen för laborationskursen. Kursen skall även ge orientering i några industriella tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall kunna

  • Identifiera funktionella grupper och namnge okomplicerade föreningar enl IUPAs nomenklatursystem
  • Definiera organiska föreningars stereokemi
  • Relatera samband mellan struktur och reaktivitet
  • Kunna tillämpa reaktionsmekanismer för additionsreaktioner, substitutionsreaktioner eliminationsreaktioner, elektrofil aromatisk substitution och karbonylföreningarnas kemi
  • Använda den kemiska litteraturen för riskanalyser och för att finna syntesmetoder
  • Tillämpa experimentella metoder för syntes, rening och separation av organiska föreningar
  • Identifiera organiska föreningar med hjälp av IR-, Masspektra,  1H-NMR och 13C-NMR.
  • Lista några industriella processer.
  • Presentera laborationsresultat både skriftligt och muntligt på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt.

Innehåll

I teoridelen behandlas på föreläsningar och övningar nomenklatur, funktionalitet, stereokemi och reaktionsmekanismer.

I den första laborationsdelen tränas grundläggande syntesarbete, olika metoder för rening och analys av organiska föreningar. I den andra laborationsdelen kommer ett syntesprojekt att utföras.

I kursen ingår också litteraturstudier samt träning i att identifiera organiska föreningar med molekylspektroskopiska metoder.

Under kursen förekommer aktiviteter som rör näringslivssamverkan. I samband med kursen genomförs även moment inom kompetensportfölj och gruppdynamik.

Organisation

Kursen är uppdelad i tre delar, tentamen (6 hp) och laboration (1,5 resp 4,5 hp)
Del A tentamen 6 hp samt laboration 1,5 hp
Del B laboration 4,5 hp

Litteratur

McMurry, J. Fundamentals of Organic Chemistry, 7 th Ed Brooks/ Cole 2010
Zubrick, J.W. The Organic Chem Lab Survival Manual 5 th Ed Wiley & Sons, 2010

Examination inklusive obligatoriska moment

Teoridelen examineras skriftligt, där betygen 3, 4 eller 5 ges på godkänt resultat.

För laborationsdelarna krävs att samtliga ingående moment är godkända.

För att erhålla godkänt på kursen krävs godkänd inlämningsuppgift, godkänd laborationsrapport, godkänt laborationsprov och aktivt deltagande vid samtliga laborationer. Betyg ges i skala 3, 4 och 5, baserat på resultatet på tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.