Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO590 - Sjöfartsekonomi: B-uppsats  
Maritime economics project
 
Kursplanen fastställd 2021-01-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSILO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 81114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 5
Max antal deltagare: 5
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TSILO INTERNATIONELL LOGISTIK, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Martin Larsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

LNC342 Sjöfartens marknader eller SJO401 Sjöfartsekonomi, eller motsvarande.
LNC351 Fartygs befraktning, operation och ship management, eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till fördjupade studier inom sjöfartsekonomi inom ramen för en B-uppsats.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom ämnet sjöfartsekonomi.
- Med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera dessa på en fördjupad nivå inom ämnet sjöfartsekonomi beaktande globala hållbarhetsmål 8.
- Självständigt planera och med adekvata metoder genomföra, analysera och värdera uppgifter inom givna ramar samt föra teoretiskt och metodmässigt välgrundade resonemang.
- Identifiera lämpliga, tillämpa och kritiskt utvärdera metoder i förhållande till en vald vetenskaplig fråga inom ämnet sjöfartsekonomi.
- Muntligt och skriftligt kunna redogöra, för given målgrupp, diskutera information, problem och lösningar med högt ställda krav på struktur, formalia och språkbruk.

Innehåll

Kursen består av metodundervisning, genomgång av skrivanvisningar och betygskriterier samt handledning ca 10 tim enl ö.k.
Studenten författar självständigt en B-uppsats inom ämnet sjöfartsekonomi.
Ämnesinriktning skall godkännas av examinator.
Skriftlig och muntlig redovisning samt opponering i seminarieform.

Organisation

1) Inledande föreläsning
2) Självständigt arbete och handledning.
3) Presentation

Litteratur

Stopford, M., (2009), Maritime Economics. 3ed. Oxon : Routledge.
Grammenos, C. TH., (2002), The handbook of maritime economics and business. London : Informa professional

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig B-uppsats.
Muntlig presentation och opponering.
B-uppsatsen skall följa "Föreskrifter för självständigt arbete (examensarbete/kandidatarbete) vid Sjöingenjörs-, Sjökaptens- och Sjöfart & Logistikprogrammen vid Chalmers tekniska högskola" samt betygsätts enligt "Riktlinjer för betygsättning av examensarbeten på Sjöingenjörs-, Sjökaptens- och Sjöfart & Logistikprogrammen vid Chalmers".


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.