Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU025 - Från numeriskt underlag till fysisk modell  
From numerical to physical product development
 
Kursplanen fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDSL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 66126
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Projekt 7,5hp Betygskala: UG   7,5hp    

I program

TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Olof Wranne

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LMU602 Ytmodellering och solidmodellering, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att studera ett industriellt produktutvecklingsflöde från idé till fungerande prototyp. Vidare syftar kursen till att förstå den information ett inskannat 3D underlag (punkmoln) ger. Kursen syftar vidare till att studera arbetet med samma produkt ur ett ytperspektiv, och ett solifdmodelleringsperspektiv. Kursen syftar även till att förstå friformsframställningens möjligheter och begränsningar med avseende på den digitala modell som skickas till utskrift.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • uppnått förståelse för förfarandet att röra sig mellan fysiska- och virtuella modellunderlag.
  • förstå hur man skapar ett effektivt flöde mellan dessa i produktutformningsprocessen.
  • tillägnat sig kunskaper och uppnått färdigheter i att läsa fysiska modeller samt skapa digitala modeller från det inlästa underlaget.
  • kunna reflektera över en digital modells möjlighet att skrivas ut i friformningsteknik med avseende på godstjocklekar och andra begränsningar.
  • ha kunskaper i att från en ytmodell skapa en solidmodell med godstjocklekar relevanta för aktuell produkt.
  • förstå vad tät modell innebär samt undersöka om aktuell modell är tät.

Innehåll

Genom hela kursen följer ett projekt som syftar till att belysa samspelet mellan digitala och fysiska modeller. Projektet tar sin början i en uppgift att formge ett föremål med vissa ingångsvärden. Föremålet tas fram med hjälp av 2D- och 3D skisser. Modellen förädlas och ändras fysiskt varefter den nya formen läses in i 3D-skanner. De nya data som lästs in används för att skapa nytt numeriskt underlag. Kursen avslutas med att ta fram fysisk modell i någon friformningsteknik.

Organisation

Kursen ges som föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Aktivt deltagande i projektarbete med skriftlig och muntlig rapportering. Betygsskala U, G.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.