Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KVM091 - Termodynamik  
Thermodynamics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 53126
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 100
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Tentamen 5,5hp Betygskala: TH   5,5hp   26 Okt 2020 em J   05 Jan 2021 fm J,  18 Aug 2021 em J
0209 Laboration 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Per Lincoln

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i kemi, en- och flervariabelanalys och linjär algebra.

Syfte

Målen med kursen är att
 • utgående från första årets kemikurs ge en teoretisk grund för och övning i användning av termodynamiska verktyg och modeller.
 • ge den termodynamiska grunden för analys och beskrivning av kemi- och energitekniska processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för och tillämpa modellen ideal gas.
 • redogöra för varför termodynamiska processer är spontana utgående från en molekylär (mikroskopisk) förståelse av entropibegreppet.
 • utgående från termodynamikens huvudsatser härleda samband för slutna system och använda dessa för att beräkna tillståndsändringar för fast och flytande fas, ideala och icke-ideala gaser samt för enkla fasomvandlingar.
 • använda termodynamiska samband, tabeller och diagram samt termodynamikens huvudsatser för analys av och beräkning för både öppna och slutna system.
 • beskriva och göra beräkningar för de enklaste varianterna av cykelprocesser för omvandling mellan arbete och värme.
 • använda begreppet verkningsgrad för både cykelprocesser och enskilda komponenter.
 • redogöra för begreppet tillståndsekvation och tillämpa tillståndsekvationer för beräkning av samband mellan tryck, volymitet och temperatur.
 • redogöra för begreppet fasjämvikt för både rena ämnen och blandningar och kunna utföra beräkningar för enklare fasjämvikter.
 • beräkna aktivitetsfaktorer för ämnen i binära blandningar utgående från experimentella data och  ändringen av termodynamiska storheter vid blandning, samt kunna använda enkla aktivitetsfaktormodeller.
 • beräkna jämviktskonstanten för en kemisk reaktion utgående från termodynamiska tabelldata och utnyttja informationen för att dra slutsatser om reaktionsomsättning och sammansättning vid jämvikt.

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser, energibalanser, entropi och entropibalanser, Carnotcykeln, termodynamiken för tekniskt viktiga energiomvandlingsprocesser (Rankinecykeln, kylmaskinen, förbränningsmotorn och gasturbinen), tillståndsekvationer och deras användning, gas-vätskejämvikter för både rena ämnen och blandningar, aktivitetsfaktormodeller samt termodynamik för reagerande system.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och projekt samt av laborationer med obligatoriskt deltagande. I projektet, som i huvudsak genomföres på handledd tid, utgör datorberäkningar en viktig del.

Litteratur

Elliott, J.R.; Lira C.T., Introductory Chemical Engineering Thermodynamics , Prentice Hall, 2nd ed.
P. Atkins, L. Jones, Chemical Principles, Freeman&Co.
Kompletterande föreläsnings- och övningsmaterial.

Examination inklusive obligatoriska moment

För kursmoment tentamen: Skriftlig tentamen. För kursmoment laboration: godkänd projektuppgift och godkända laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.