Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT043 - Objektorienterad programmering
Object oriented programming
 
Kursplanen fastställd 2020-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 49129
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   13 Mar 2021 fm J,  10 Jun 2021 fm J,  18 Aug 2021 fm J
0212 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Joachim von Hacht

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

 

Syfte

Kursens syfte är att lära ut grundprinciperna för det objektorienterade synsättet och hur man konstruerar objektorienterade program. Det objektorienterade synsättet har idag en mycket stark ställning när det gäller programutveckling. Program som är uppbyggda enligt objektorienterade principer består av ett antal samverkande objekt. Objekten kapslar in data och erbjuder metoder för att avläsa och uppdatera dem. Objekten beskrivs av s.k. klasser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall kunna slutföra programmeringsuppgifter på en grundläggande nivå. Detta betyder att studenten ska kunna förklara och använda sig av:

 • En modern utvecklingsmiljö (editor, kompilator, avlusare)
 • Data i form av primitiva och/eller referensvariabler/objekt.
 • Grundläggande algoritmer.
 • Funktionell nedbrytning och testning.
 • Referenser: Illustrera semantiken med principskisser över variabler, värden, referenser med objekt.
 • Typer: Primitiva typer och referenstyper (array-, klass-, och gränssnittstyper), implicita och explicita typomvandlingar, uppräkningstyper, omslagstyper och boxing, super- och subtyper
 • Standardbibliotek för klasser/objekt och samlingar för klasser/objekt.
 • Egna klasser/objekt och vid behov använda gränssnitts och/eller implementationsarv.
 • Polymorfism.
 • En objektorienterad modell av något problemområde.

Innehåll

I kursen används programspråket Java. Följande moment behandlas:

 • In- och utmatning till/från program m.h.a. strömmar. 
 • Literaler, typer, variabler, deklarationer, initiering, operatorer, uttryck och satser, typomvandlingar,  synlighetsområden
 • Styrande satser: if, while, for, break, switch.
 • En och tvådimensionella arrayer
 • Metoder, parametrar, returtyper, metodanrop, lokala variabler. Överlagrade (overloaded) och överskuggade (overridden) metoder.
 • Primitiva typer kontra referenstyper, värde och referenssemantik. Likhet
 • Klasser, objekt,  gränssnitt, konstruktorer, access.  Implementations och gränssnittsarv
 • Grafiska och händelsestyrda program (JavaFX)
 • Undantag och felhantering.
 • Översiktligt om filhantering.
 • Översiktligt om generiska klasser och metoder.
 • Textbehandling, strängar (String, StringBuilder, Character) 
 • Samlingar (Java Collections)
 • Instansvariabler/metoder, klassvariabler/metoder.

Organisation

Undervisningen ges i form av datorbaserade övningar och laborationer samt föreläsningar. Under övningar/laborationer finns möjligheter till hjälp.

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamina samt obligatoriska inlämningsuppgifter (laborationer).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.