Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMV216 - Linjär algebra  
Linear algebra
 
Kursplanen fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 49127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   14 Jan 2021 em L   08 Apr 2021 em J,  23 Aug 2021 em J
0212 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Jonathan Nilsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen TMV210 Inledande diskret matematik

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. I alla linjära modeller inom naturvetenskap, teknik och ekonomi uppträder linjära ekvationer (numeriska ekvationer, differentialekvationer, etc) eller system av sådana ekvationer. En huvuduppgift för den linjära algebran är att ge en enhetlig formalism för sådana ekvationer. Denna introduktionskurs avser att ge en logiskt sammanhängande beskrivning av centrala begrepp och tillämpningar inom den linjära algebran.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(i) tillämpa geometriska vektorer inom geometri och naturvetenskap
(ii) redogöra för koordinatsystem samt ekvationer för plan och linjer (iii) tillämpa både skalär- och vektorprodukt
(iv) redogöra för matriser och matrisalgebra
(v) tolka determinanter som volymer eller areor
(vi) redogöra för egenvärdesproblemet för matriser
(vii) använda Matlab för problemlösning inom Linjär algebra

Innehåll

Matriser och vektorer, linjära avbildningar, ekvationssystem, egenvektorer och egenvärden, linjärt (o)beroende, baser och dimensioner, relationsmatriser. 
Matlab används för att visa på en matematisk programvara som är till hjälp vid analys av linjära problem.

Organisation

Föreläsningar. Schemalagda smågruppsövningar.  Datorlaborationer. Eventuellt MapleTA för elektronisk examination (duggor).

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen och obligatoriska datorlaborationer. Under kursens gång ges duggor som kan ge bonuspoäng till tentan.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.