Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA555 - Introduktion till funktionell programmering  
Introduction to functional programming
 
Kursplanen fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 49126
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0204 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   28 Okt 2020 em L   04 Jan 2021 em J,  17 Aug 2021 fm J

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Alex Gerdes

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Detta är en introduktionskurs i programmering som använder det funktionella programmeringsspråket Haskell. Det primära syftet är att lära ut grundläggande datavetenskapliga begrepp, samtidigt som studenterna lär sig skriva realistiska (små) program. Sekundära mål är att ge en grund för kommande kurser (specifikt datastrukturer, algoritmer, digitala kretsar, formella metoder och kurser i programspråk), samt att ge en inblick i karriärsmöjligheter inom data genom inbjudna talare.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva grundläggande begrepp inom modern funktionell programmering, såsom: datatyper, funktioner inklusive högre ordningens funktioner, lat evaluering, oändliga datastrukturer
 • beskriva en grundläggande uppsättning av programmeringstekniker, såsom: rekursion, testning, användning av datatyper för modellering och problemlösning
 • skriva små funktionella program för olika tillämpningar
 • strukturera program så att de blir lätta att förså och förändra, genom lämplig användning av datatyper, abstraktion, och återanvändbar kod
 • genomföra effektiv testning av funktionella program med hjälp av lämpliga verktyg
 • visa färdigheter att i olika programmeringssammanhang bedöma vilka programmeringstekniker som lämpar sig bäst för att lösa det aktuella problemet

Innehåll

Detta är en introduktionskurs i programmering som använder ett funktionellt programmeringsspråk. Det primära syftet är att lära ut grundläggande datavetenskapliga begrepp, samtidigt som studenterna lär sig skriva små program. Sekundära mål är att ge en grund för kommande kurser (specifikt datastrukturer, algoritmer, formella metoder och kurser i programspråk).

Specifika ämnen som behandlas i kursen är:
 • värden, typer och funktioner
 • sammansatta datastrukturer (listor, tupler, användardefinierade typer)
 • högre ordningens funktioner
 • användning av abstraktionsmekanismer för att undvika repetitiv programmering
 • rekursion och rekursiva datatyper
 • effektiva och ineffektiva program
 • input-output
 • verifiering med hjälp av testning

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, gruppmöten samt handledda programmeringsövningar.
Kursen kan komma att ges på svenska eller engelska.

Studenter som redan har programmeringskunskaper uppmuntras att välja DIT143/TDA452 Funktionell programmering istället. Kursen kan inte ingå i en examen där kursen DIT143/TDA452 ingår, inte heller i en examen som baseras på en annan examen där DIT143/TDA452 ingår.

Litteratur

Se kurshemsidan för detaljer.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen, samt ett antal obligatoriska laborationer som normalt genomförs i grupp om 2-3 studenter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.